Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), a u svezi članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 144/12.)  te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 32. sjednici održanoj 10.04. 2013. godine, donosi STATUT OPĆINE DONJI KRALJEVEC.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Meñimurske županije“ br. 6/13.), Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj 03.07.2013. godine donijelo je ODLUKU o izmjeni Statuta Općine D. Kraljevec.

Dokument: STATUT OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Dokument: ODLUKA o izmjeni Statuta Općine D. Kraljevec

Odluka donesena na 3. sjednici Općinskog vijeća održanoj 03.07.2013. godine.