Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 127/17) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec je na svojoj 6. sjednici održanoj 08.02.2018., donijelo sljedeću

 

 

Odluku o izmjenama i dopunama

Poslovnika Općinskog vijeća

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Općinskog vijeća („Službeni glasnik Međimurske županije“ 6/13 i 10/13 u daljnjem tekstu: Poslovnik), u članku 1 dodaje se stavak 2 koji glasi:

„Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“

 

Članak 2.

 

U članku 6. Poslovnika, iza riječi: „propisana su“, dodaju se riječi: „Zakonom i“.

           

Članak 3.

Iza članka 9, dodaje se novi članak 9a koji glasi:

„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.“

 

Članak 4.

U članku 10. Poslovnika, dodaje se stavak 5. koji glasi:

Predsjednicima i ostalim izabranim dužnosnicima predstavničkog tijela, prava na temelju obavljanja dužnosti, prestaju:

– istekom mandata

– danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je Općinsko vijeće razriješilo prije

isteka mandata Općinskog vijeća, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno

– danom kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije

trideset dana od dana podnošenja ostavke

 • danom stupanja na snagu odluke o raspuštanju Općinskog vijeća, odnosno odluke o raspisivanju redovnih izbora.“

 

Članak 5.

U članku 29. Poslovnika dodaje se novi stavak 2 i glasi:

„Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj podnosi prijedlog Proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Donji Kraljevec, na način i u rokovima propisanim zakonom. “

 

Članak 6.

U članku 70. Poslovnika, mijenja se stavak 2 koji glasi:

„Općinsko vijeće donosi opće akte većinom glasova svih vijećnika kada odlučuje o:

–     donošenju Statuta Općine i njegovim izmjenama i dopunama,

–     donošenju Poslovnika Općinskog vijeća i njegovim izmjenama i dopunama,

–     donošenju Proračuna i njegovim izmjenama i dopunama,

–     godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,

–     donošenju Odluke o raspodjeli viška prihoda nad rashodima,

–  usvajanju Izvještaja o polugodišnjem izvršenju Proračuna i Godišnjeg izvještaja o izvršenju         proračuna,

–      donošenju Odluka o višegodišnjem zaduženju Općine,

–      donošenju Odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika,

–      donošenju Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma,

–      izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.“

 

Članak 7.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

KLASA: 021-05/18-01/4

URBROJ: 2109-06-18-01

Donji Kraljevec,  08.02. 2018.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                            Zoran Strahija

 


Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09., 150/11. i 144/12.) a u svezi članka 54. Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 144/12.) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» 6/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 3. sjednici  održanoj 03.07.2013. godine donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća

Općine Donji Kraljevec

 

 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» 6/13) članak 19., st. 5. mijenja se i glasi:

Radna tijela Vijeća su:

 1. Komisija za provođenje natječaja i prodaju nekretnina,

– ima predsjednika i četiri člana,

 1. Komisija za procjenu nekretnina,

– ima predsjednika i četiri člana,

 1. Povjerenstvo za raspisivanje i provođenje natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

– predsjednik i članovi MO na čijem se području zemljište nalazi,

 1. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

– ima predsjednika i četiri člana

 1. Komisija za popis pokretne i nepokretne imovine,

– ima predsjednika i dva člana,

 1. Odbor za Proračun

– ima predsjednika i četiri člana

 1. Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu,

– ima predsjednika i četiri člana,

 1. Odbor za sport

– ima predsjednika i dva člana

 1. Odbor za kulturu

– ima predsjednika i dva člana

 1. Odbor za prostorno planiranje

– ima predsjednika i četiri člana

 1. Socijalno vijeće

– ima predsjednika i 6 članova

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

 

Klasa: 021-05/13-01/23                                                                    PREDSJEDNICA OV:

Ur. Broj: 2109-06-13-01                                                                   Laura Bunc

Donji Kraljevec, 03.07.2013.

 


 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije« broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 8. sjednici održanoj dana 03.05.2010. godine donijelo je

 

O D L U K U

Nazočni vijećnici prihvatili su Zapisnik o izvršenom popisu imovine s obuhvaćenim stanjem 31. prosinca 2009.g. Potraživanja iznose 1.437.246,39 kn, a obaveze 4.992.185,99 kn.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Klasa:021-05/10-02/25

Ur.broj:2109-06-10-01

D. Kraljevec, 03.05.2010.

PREDSJEDNIK OV:

Josip Mlinarić