Općinski načelnik: Odluke načelnika

OPĆINSKA TIJELA

Općinski načelnik 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

nacelnik_miljenko_horvat_m

 

 

 

U drugome krugu izravnih izbora za načelnika općine Donji Kraljevec izabran je  HSS-ov kandidat za načelnika Miljenko Horvat iz Donjeg Kraljevca.

 

 

 

 


2018.

Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i čl. 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 6/13,10/13 i 2/18) načelnik Općine Donji Kraljevec dana 28.05.2018. godine donosi
PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA – GDPR-PRAVILNIK (word)

Na temelju članka 3. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja («Službeni glasnik Međimurske županije» 13/16) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), te na temelju provedenog natječaja, općinski načelnik Općine Donji Kraljevec donosi

ODLUKU o dodjeli stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja Općine Donji Kraljevec za školsku godinu 2018/19.

odabir učeničke stipendije (word)

Općina Donji Kraljevec na temelju raspisanog natječaja dodjeljuje 3 stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja:

1.Nikola Lesinger, Donji Kraljevec
2.Jakov Balent, Donji Kraljevec
3.Leo Sabol, Palinovec
4.Leon Horvatić, Sveti Juraj u Trnju

NAČELNIK OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Klasa: 604-01/18-01/3
Ur.broj: 2109-06-18-06
Donji Kraljevec, 27.09.2018.

NAČELNIK:Miljenko Horvat

 

 

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 6/13, 10/13 i 2/18) , načelnik Općine Donji Kraljevec, dana 28.05.2018. donosi
ODLUKU o imenovanju službenika za zaštitu podataka  Službenik za osobne podatke (word)

 

 

 

 

 

 

2017.

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13. i 78/15), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/17), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec 15.09. 2017. godine donosi ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/02 i 9/14)

odluka za stratešku procjenu utjecaja na okoliš

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13. i 78/15), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) i članka 46.Statuta Općine Donji Kraljevec
(„Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
za IV. ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16),
Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec 15.09.2017. godine donosi ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec
(„Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16)

odluka za stratešku procjenu utjecaja na okoliš 2

 

Na temelju čl. 58 st. 2 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), čl. 26 i 27 Zakona o radu (NN 93/14) i čl. 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13) načelnik općine Donji Kraljevec donosi

PRAVILNIK O TESTIRANJU NA ALKOHOL, DROGE I DRUGA SREDSTVA OVISNOSTI NA RADNOM MJESTU

pravilnik

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13)  i čl. 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (» Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 6/13 i 10/13) načelnik Općine Donji Kraljevec donosi

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007 – 2015 godine na području Općine Donji Kraljevec za 2016. godinu

izvješće načelnika za 2016

 

Temeljem članka 9. st.2.  te vezano za članak 11. Stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) te članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13) općinski načelnik općine Donji Kraljevec, dana 24.07.2017. donosi:
ODLUKU o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec

Odluka o osnovici za obračun plaća službenika 24.07. 2017

Odluka o osnovici za obračun plaća službenika 24.07. 2017

Raspored dodijeljene žurne pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne nepogode po Odluci Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 22. prosinca 2016. godine donijela je “Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. godine” , KLASA: 022-03/16-04059, URBROJ: 510301-25/14-16-2.

Temeljem točke III. Odluke, Ministarstvo financija će doznačiti sredstva. Pomoć je bespovratna.

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 46. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinski načelnik općine Donji Kraljevec dana ­­­­­­­­­­­­­­16.1.2017. godine donosi PLAN NABAVE za 2017.g.

Plan nabave za 2017

Plan nabave donosi se za proračunsku 2017.godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni.

Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave biti će vidljivo naznačene na osnovni plan nabave za 2017.god.

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 46. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinski načelnik općine Donji Kraljevec dana 16.01.2016. godine donosi

I.IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2016.g.

Prijedlog i Izmjena i dopuna PLANA NABAVE za 2016