Općina Donji Kraljevec: NATJEČAJ za prodaju nekretnine

Na temelju članka 10. stavka b. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Donji Kraljevec, KLASA: 021-05/11-01/71, URBROJ: 2109-06-11-01 od 03.10.2011. („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 18/11) i Odluke Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec o raspisivanju i provođenju natječaja  za prodaju nekretnine, KLASA:943-01/18-01/6, UR:BROJ:2109-06-18-01, od 29.03.2018.godine, raspisuje se

NATJEČAJ za prodaju nekretnine

1.Predmet prodaje u vlasništvu Općine su nekretnine:

A/  k.o. Donji Kraljevec
 -z.k.ul.broj 5827, čestica broj 4866 (identična kat. čestici broj 4866), nerazvrstana cesta-Banat, površine od 529 m2
2.Početna cijena
-za nekretnine pod tč. A. iznosi  0,55 EUR-a/m2 (protuvrijednost u kunama po srednjem  tečaju NBH na dan isplate)

3. Rok za dostavu pisanih ponuda je 03.08.2018.godine, do 12,00 sati.
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
– naziv i adresa ponuditelja,
– naziv predmeta nabave,
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine, u zatvorenom omotu s upozorenjem «Ponuda za natječaj – ne otvaraj“

Otvaranje ponuda održati će se 03.08.2018. u 14,00 sati, u prostorijama Općine Donji Kraljevec, I kat. mala vijećnica.

4. S utvrđenim najpovoljnijim natjecateljem će se u roku od 30 dana nakon prikupljanja pisanih ponuda sklopiti ugovor.

5.Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja.

6.Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini, kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što u potpunosti podmiri sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.

7. Zainteresirani za kupnju mogu vidjeti nekretninu, kao i dobiti sve detaljne informacije o nekretnini radnim danom od 8-14 sati uz najavu u Općini Donji Kraljevec na telefon 040/655 126

8. Porez na promet nekretnina i ostale troškove vezane uz prijenos nekretnina snosi kupac.

KLASA:943-01/18-01/6
UR.BROJ:2109-06-18-02
D.Kraljevec, 19.07.2018.

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

,