ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

KLASA: 350-02/18-01/1
URBROJ: 2109-06-18-53
Donji Kraljevec, 31.07.2018.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) i članka 32.Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13, 10/13 i 2/18), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13, 13/16 i 15/17), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec 31.07. 2018. godine donosi

ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

ODLUKA_2_OSPUO_VII_ID_PPUO_D_Kraljevec_2018 (word)

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec KLASA: 350-02/18-01/1, URBROJ: 2109-06-18-12 od 07. svibnja 2018. prema kojoj je Općina Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu: Općina) provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana).
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana utvrđeno je da Izmjene i dopune Prostornog plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane Izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu.

Članak 2.
Razlozi za pokretanje postupka izrade i donošenja ID PPUO je usvajanje opravdanih inicijativa građana za pokretanje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec zaprimljenih sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju, te dodatno interes Općine za osiguranjem prostora za izgradnju dječjeg vrtića u Hodošanu.
Zaprimljene inicijative građana iz stavka 1. ovog članka su:
– Pavao Kovač – inicijativa zavedena pod: KLASA: 350-02/17-01/3, URBROJ: 0-17-01, od 03.08.2017. kojom se traži uvrštenje zemljišta k.č. 3507 k.o. Donji Kraljevec u građevinsko područje naselja, u stambenoj namjeni
– Ribić Zlatko, ispred Gramex d.o.o. Prelog – inicijativa zavedena pod: KLASA: 350-02/17-01/2, URBROJ: 0-17-01, od 20.12.2017. kojom se traži brisanje javne prometnice ucrtane u kartografskom prikazu naselja Donji Kraljevec, na k.č. 2739/1 i 2711/2, koje se nalaze u gospodarskoj zoni, ne koriste se u javnoj namjeni i onemogućavaju provedbu zahvata gradnje s ciljem poslovnog razvoja tvrtke Gramex d.o.o.
– Mario Mesarić – inicijativa zavedena pod: KLASA: 350-02/18-01/3, URBROJ: 0-18-01, od 15.02.2018. kojom se u sjevernom dijelu građevinskog područja naselja Donji Kraljevec traži prenamjena planiranog zelenog pojasa na dijelu k.č. 2390 k.o. Donji Kraljevec u planiranu stambenu namjenu
– Mara Slaviček – inicijativa zavedena pod: KLASA: 350-02/18-01/1, URBROJ: 0-18-02, od 30.01.2018. kojom se traži prenamjena dijela površine k.č. 5546 k.o. Donji Kraljevec unutar građevinskog područja, utvrđenoj u namjeni zelenog pojasa u zemljište namijenjeno gradnji, dijelom se usvaja. Zemljište je moguće prenamijeniti u gospodarsku, proizvodnu i poslovnu namjenu. U stambenu, odnosno mješovitu namjenu se ne može prenamijeniti jer planiranje neposrednog kontakta između zona gospodarske i stambene, odnosno mješovite namjene nije moguće.
– Goričanec Vladimir – inicijativa zavedena pod KLASA: 350-02/18-01/1, URBROJ: 2109-06-18-04, od 14.03.2018. traži da se za tzv. nisku gradnju etažnosti do 3 nadzemne etaže utvrdi mogućnost gradnje tzv. „nepotpune etaže“ umjesto potkrovlja i to kao površinom umanjene katne etaže s predviđenim ravnim krovom.
Općina Donji Kraljevec ima namjere izgraditi dječji vrtić u Hodošanu, na lokaciji južno od nogometnog igrališta i to na području koje je dijelom utvrđeno u javnoj i društvenoj namjeni, a dijelom u namjeni sporta i rekreacije, te je radi postizanja dovoljne površine građevne čestice za dječji vrtić potrebno povećati površinu javne i društvene namjene na uštrb smanjenja površine sporta i rekreacije.
Grafičke izmjene se odnosne na korekciju tri kartografskog prikaza i to brojeva:
1. Korištenje i namjena površina; MJ=1:25.000
4.2. Građevinsko područje naselja Donji Kraljevec; MJ=1:5.000
4.4. Građevinsko područje naselja Hodošan; MJ=1:5.000
Ostali kartografski prikazi se neće mijenjati.
Izmjene i dopune odredbi za provođenje PPUO odnose se isključivo na predmet ciljanih izmjena i dopuna.
Programska polazišta za Izmjene i dopune Prostornog plana zasnovana su na važećim nacionalnim propisima, Strategiji razvoja Republike Hrvatske, Međimurske županije i Općine.
Cilj izrade ID PPUO je osiguranje provedbe zaprimljenih inicijativa, uz uvjet na nisu suprotne odredbama PP Međimurske županije i osnovnim načelima planiranja PPUO Donji Kraljevec.
Planirani zahvati se nalaze izvan područja zaštićenih prema Zakonu o zaštiti prirode i izvan područja ekološke mreže.

Članak 3.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana Općina je zatražila mišljenja relevantnih javnopravnih tijela.
U tablici koja slijedi navedena su javnopravna tijela od kojih je traženo mišljenje i njihova očitovanja:

R.BR. JAVNOPRAVNO TIJELO KLASA / URBROJ / DATUM MIŠLJENJE
1.Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb KLASA: 612-07/18-58/332
URBROJ: 517-07-2-2-18-2
od 21. lipnja 2018. Daje se mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Prostorni plan, te da su predmetne izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu.
2.Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, Zagreb  Javnopravno tijelo se nije očitovalo u utvrđenom roku.
3.Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b KLASA: 351-03/18-01/0000305
URBROJ: 374-26-1-18-2
od 18. svibnja 2018. Nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Prostorni plan.
4.Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“, Čakovec, Ivana Mažuranića 2  Javnopravno tijelo se nije očitovalo u utvrđenom roku.
5.Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam,
R. Boškovića 2, Čakovec  Javnopravno tijelo se nije očitovalo u utvrđenom roku.
6.Međimurska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, R. Boškovića 2, Čakovec KLASA: 351-02/18-03/28
URBROJ: 2109/1-12/04-18-2
od 28. svibnja 2018. Nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Prostorni plan.
7.Međimurska županija, Zavod za javno zdravstvo, I.G. Kovačića, 1 e, Čakovec  Javnopravno tijelo se očitovalo da Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije nije stručno kompetentan niti ovlašten, te niti ne zapošljava kadar koji je educiran u svrhu davanja mišljenja, odnosno ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i zdravlje.
8.Međimurska priroda – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije, Trg međimurske prirode 1, Križovec, Mursko Središće  Javnopravno tijelo se nije očitovalo u utvrđenom roku.
9.Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice Hrvatske 10, Čakovec  Javnopravno tijelo se nije očitovalo u utvrđenom roku.
10.Mjesni odbor Donji Kraljevec  Javnopravno tijelo se nije očitovalo u utvrđenom roku.
11.Mjesni odbor Hodošan  Javnopravno tijelo se nije očitovalo u utvrđenom roku.
12.Susjedni Gradovi i Općine:Općina Mala Subotica KLASA: 351-01/18-01/9
URBROJ: 2109/10-02-18-2
od 09. svibnja 2018. Nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Prostorni plan.
13.Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, R. Boškovića 2, Čakovec  KLASA: 351-03/18-03/12
URBROJ: 2109/1-09/01-18-05
od 25. srpnja 2018. Nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Prostornog plan.

Članak 4.
U tablici iz prethodnog članka vidljivo je da su javnopravna tijela, dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu.
Za javnopravna tijela koja se nisu očitovala u utvrđenom roku pretpostavlja se da je njihov stav da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su planirane Izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu.
Iz svega navedenog u ovom članku, utvrđuje se da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana.

Članak 5.
Izdanim Mišljenjem Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: 351-03/18-03/12, URBROJ: 2109/1-09/01-18-05, od 25. srpnja  2018. godine, u pogledu izrade Izmjene i dopune Prostornog plana nije utvrđena potreba provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 6.
Jedinica lokalne samouprave je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Informiranje javnosti je provedeno objavom na službenoj internetskoj stranice Općine Donji Kraljevec u roku od najmanje 30 dana, počevši od 10. svibnja 2018.
Tijekom provedbe predmetnog postupka nije zaprimljen ni jedan dopis očitovanja javnosti.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Donji Kraljevec

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DONJI KRALJEVEC

KLASA: 350-02/18-01/1
URBROJ: 2109-06-18-53
Donji Kraljevec, 31.07.2018.

OPĆINSKI NAČELNIK

Miljenko Horvat, dipl.inf.

, , ,