ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

1.ZORAN STRAHIJA  (SDP) – predsjednik
2.MLADEN ČONKA (HSS) – potpredsjednik
3.ZLATKO HORVAT (HDZ)– potpredsjednik
4.MLADEN ČAVLEK (SDP)
5.DOMAGOJ ŠTEFAN (Nezavisni vijećnik s liste SDP)
6.BORISLAV ČEVIZOVIĆ (SDP)
7.MLADEN BLAŽEKA (HSS)
8.BOŽIDAR KOLARIĆ (HSS)
9.TAMARA RECEK (Laburisti)
10.NADA STRBAD (HNS)
11.BOŽIDAR FAJIĆ (HDZ)
12.IVAN MARKATI (HDZ)
13.TOMICA MIHALEC (HDZ)

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13,78/15 i 12/18), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/1, 10/13 i 2/18), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec 07.05. 2018. godine, donosi:

ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljane izmjene

strateška PPUO 720180619_09211046 (pdf)

OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Donji Kraljevec pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13, 13/16 i 15/17).

obavijest javnosti ocjena strateške procjene PPUO VII izmjena20180511

03.2018.

Na osnovu članka 61.a  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 66. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 6/13, 10/13 i 2/18.) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 7. sjednici održanoj 29.03.2018. godine donijelo je
ODLUKU o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec

raspisivanje izbora vmo

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (NN 33/1, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije « broj 6/13, 10/13 i 2/18  ). Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7 . sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine donijelo je
ODLUKU o javnim priznanjima Općine Donji Kraljevec

odluka o javnim priznanjima

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije« broj 6/13, 10/13 i 2/18)  Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7. sjednici održanoj 29.03.2018. godine donijelo je
ODLUKU o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja dječjeg vrtića «Ftiček»

cijena dj.vrtića

Na temelju članka 51. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (»Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7. sjednici održanoj 29.03.2018.  godine donosi  ODLUKU o visini osnovice za obračun plaća djelatnicima dječjeg vrtića „Ftiček“

osnovica Ftiček

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29.03.2018.g. donijelo je  IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2018.godinu

ODLUKA o izmjeni i dopuni programa održavanja kom.infrastr. 2018

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 49/11 , 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi:
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2017.godinu

Izvješće programa održavanja kom.infrastr. za 2017

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13,10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj  7.sjednici održanoj dana 29.03. 2018. godine donijelo je
ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NAČELNIKA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA  OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017-2022 GODINE   NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2017. GODINI
Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi plana gosp. otpadom za 2017

Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi plana gosp. otpadom za 2017

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017.GODINU (Zakon o održivom gospodarenju otpadom čl.32. st.5.)

Izvještaj o gospodarenju otpadom na podrucju Općine DKraljevec za 2017


Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 I 36/15) i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13,  10/13 I 2/18.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29.03.2018.g.donosi IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje(2018.g.)

ODLUKA o IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRADENJA INFRASTRUKTURE ZA 2018

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 / 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 46. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13 I 10/13.), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi:
IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2017.GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADENJA INFRASTRUKTURE ZA 2017 

 

Temeljem članka 9. st.2.  te vezano za članak 11. Stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) te članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13) općinski načelnik općine Donji Kraljevec, dana 30.03.2018. donosi: ODLUKU o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec

Odluka o osnovici za obračun plaća službenika 2018


Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7.sjednici održanoj dana 29.03. 2018., donijelo je
ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Odluka o prihvacanju izvješća programa GRAĐENJA za 2017


Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7.sjednici održanoj dana 29.03. 2018., donijelo je
ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Odluka o prihvacanju izvješća programa ODRŽAVANJA za 2017

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13,10/13 i 2/18), općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7.sjednici održanoj dana 29.03. 2018. godine donijelo je
ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2017. GODINI

ODLUKA o prihvaćanju izvjesca PRE KOM za 2017

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7. sjednici održanoj 29.03.2018.g. donijelo je
ODLUKU o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec

Odluka o prodaji nekretnine DK 2018


Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7. sjednici održanoj 29.03.2018.g. donijelo je
ODLUKU kojom se ovlašćuje načelnik Općine Donji Kraljevec za provođenje postupka zamjene  nekretnina
Odluka o zamjeni nekretnine DP 2018

Odluka o zamjeni nekretnine DP 2018


Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/(17) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj /13, 10/13, 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 7. sjednici održanoj 29.03.2018. godine, donijelo je:
ODLUKU O IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Odluka_o_izradi_VII_ciljane_ID_PPUO_DKraljevec_2018

Odluka_o_izradi_VII_ciljane_ID_PPUO_DKraljevec_2018


Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na prijedlog načelnika, na svojoj 7. sjednici održanoj 29.03.2018.godine donosi ODLUKU o plaći općinskog načelnika

Odluke o plaćama duznosnika 2018

Temeljem članka 9. st.2.  te vezano za članak 11. Stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) te članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13) općinski načelnik općine Donji Kraljevec, dana 30.03.2018. donosi:
ODLUKU o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec

Odluka o osnovici za obračun plaća službenika 2018


 

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

02.2018.

ODLUKA o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec

Odluka o dodjeli koncesije dimnjačari, za objavu (docx)

Zapisnik o pregledu i ocjenjivanju ponuda (pdf)

122017

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 46. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinski načelnik općine Donji Kraljevec  dana 21.12.2017. godine donosi

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2017.g.

Izmjena i dopuna planA nabave za 2017

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN  120/16) i članka 46. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinski načelnik općine Donji Kraljevec  dana 28.12.2017. godine donosi PLAN NABAVE ZA  2018. GODINU

_PlanaNab_EOJNRH 2018

Plan nabave donosi se za proračunsku 2018.godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni.

 

 

 

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015), te članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije “ broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec je na svojoj  4.sjednici, održanoj 06.12. 2017. godine, donijelo
ANALIZU STANJA sustava civilne  zaštite na području općine Donji Kraljevec za 2017. godinu

ANALIZA STANJA CZ ZA 2017

Temeljem članka 20.  Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj 06.12.2017. godine donijelo je
ODLUKU o izmjeni i dopuni  odluke o općinskim porezima Općine Donji Kraljevec

izmena Odluka o općinskim porezima Općine donji kraljevec 2017,

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine” broj 26 / 03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 2. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13), članka 30. Stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (”Službeni glasnik Međimurske županije” broj 06/13 i 10/13). Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 4. sjednici , održanoj 06.12.2017.godine , donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

IZMJENE odluka o kom redu 2017 dk IZMJENE odluka o kom redu 2017 dk

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17), članka 32.Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“, br.6/13 i 10/13) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu (Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/17), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 4. sjednici održanoj 06.12.2017. godine, donosi: ODLUKU o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu

Odluka II_ID_DPU_DKraljevec_DIJELA_IND_ZONE_2017

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17), članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“, br.6/13 i 10/13) i Odluke o izradi VI. ciljnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 3/17), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 4. sjednici održanoj 06.12.2017. godine, donosi: ODLUKU O DONOŠENJU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Odluka o ciljanoj VI ID PPUO DKraljevec 2017

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017.)  i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13.),  Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 4. Sjednici održanoj dana 06.12.2017. donosi
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I  BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

ODLUKa o načinu prikupljanja otpada 2017

Na temelju članka  45. stavka  1. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16), a u svezi s člankom 57. i člankom 58. Pravilnika o sadržaju,  načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove,  programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači („Narodne novine“ broj 40/06, 41/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 – počišćeni tekst) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske  županije“ broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj dana 06.12.2017. Godine donosi ODLUKU o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Donji Kraljevec

ODLUKA o proglašenju površine izvan lovišta 2017

Na temelju  članka 45, stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16), članka 57. Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači („Narodne novine“ broj 40/06, 41/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni vjesnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), Općinsko  vijeće Općine Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj dana  06.12. 2017. godine donosi ODLUKU o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Donji Kraljevec

-ODLUKA-pristupanje-izradi-Programa-zaštite-divljač 2017

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 4.sjednici održanoj dana 06.12.2017. godine donijelo je ODLUKU O PRIHVAĆANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022.godine

ODLUKE, o prihvaćanju plana gospodarenja otpadom 6.12.2017

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine Donji Kraljevec 2017-2022

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DONJI KRALJEVEC  ZA 2018. GODINU

Plan razvoja civilne 2018

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/13 i 10/13“), Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (Službeni glasnik Međimurske županije 9/14),  Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec je na svojoj 4.sjednici održanoj dana 06.12.2017. godine donosi slijedeći
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU

provedbeni plan 2018

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13) i Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA:  022-05/17-01/11, URBROJ: 2109-06-17-01, od 10.04.2017., općinsko vijeće  općine Donji Kraljevec dana 06.12.2017.donosi:ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

odluka o odabiru snijeg 2017,2018


 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj  2.sjednici održanoj dana 03.08. 2017. Godine donijelo je ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NAČELNIKA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA  OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2007-2015 GODINE   NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2016. GODINI

izvješće načelnika za 2016

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Donji Kraljevec za 2016. godinu

Izvještaj o gospodarenju otpadom na podrucju Općine DKraljevec za 2016

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016.GODINU
(Zakon o održivom gospodarenju otpadom čl.32. st.5.)

Izvještaj o gospodarenju otpadom na podrucju Općine DKraljevec za 2016

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine” br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem I godišnjem Izvještvanju o Izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 2. sjednici održanoj dana 03.08.2017. godine usvojilo je
IZVRŠENJE PRORAČUNA do 30.06.2017I. OPĆI DIO
RAZDOBLJE 01.01.2016.-30.06.2016. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

konsolidirani izvještaj 01.01.2017. – 30.06.2017.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2017. GODINE – BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE – IZVRŠENJE 30.06.2017. – Općina Donji Kraljevec

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara ( NN broj 58/93  i 33/05) , članka 3. stavak 1. točke 10. te članka 11. do 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( NN broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38,09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90,11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) te članka  32. Statuta Općine Donji Kraljevec ( Službeni glasnik Međimurske županije 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 2. sjednici dana 03.08.2017. donijelo je slijedeću
ODLUKU o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec

odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Donji Kraljevec 2017

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec «Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13, Općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 03.08.2017. g. donijelo je ODLUKU o povratu sredstava

odluka o povratu sredstava ,ov 2017, za donji hrašćan

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 2.sjednici održanoj dana 03.08. 2017. godine donijelo je
ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GKP PRE-KOM d.o.o.  GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2016. GODINI

ODLUKE, o prihvaćanju izvjesca PRE KOM za 2016, za objavu

OPĆINA DONI KRALJEVEC – KONSOLIDACIJA
REKAPITULACIJA RAZDOBLJA 01.01.2017. – 30.06.2017.

rekapitulacija – konsolidirano 30.06.2017.

Temeljem članka 15. stavka 2.  Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016),  i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec dana 30.06.2017. godine donosi IZMJENU I DOPUNU PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

IZMJENA I DOPUNA Pravilnik o jednostavnoj nabavi Opcine Donji Kraljevec 2017

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA PERIOD 2010. – 2015. GODINE

IZVJESCE_OSUP_D_Kraljevec_2017

Grb Donji Kraljevec_mNa temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 49/11 , 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi:
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2016.godinu

IZVJEŠĆA programa održavanja kom.infrastr. za 2016, za objavu

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 25. sjednici održanoj  2017. godine donijelo je
ODLUKU o općinskim porezima Općine Donji Kraljevec

Odluka o općinskim porezima Općine donji kraljevec 2017, za objavu

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 4. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 06/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 25.sjednici održanoj 05.04.2017. godine donosi ODLUKU o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

odluka o povjeravanju obavljanja komunalne odvoz fekalija 2017,

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25.sjednici održanoj dana 05.04. 2017., donijelo je
ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2016. godinu

odluka o prihvacanju izvješća programa GRAĐENJA za 2016

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25.sjednici održanoj dana 05.04.2017., donijelo je
ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu

odluka o prihvacanju izvješća programa ODRŽAVANJA za 2016.

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3.Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je ODLUKU o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Donji Kraljevec i službene zabilježbe o ažuriranju Plana zaštite i spašavanja Općine Donji Kraljevec

odluka PROCJENE RIZIKAOD cvelikih nesreća 2017.

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donijelo je: ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA INDUSTRIJSKE ZONE U DONJEM KRALJEVCU

Odluka_o_izradi_II_ID_DPU_DIJELA_IND_ZONE_DKraljevec_2017

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donijelo je:ODLUKU O IZRADI VI. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Odluka_o_izradi_VI_ciljane_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_2017, za objavu

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 56. Zakona o koncesijama (NN 143/12) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 5. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donijelo je
GODIŠNJI  PLAN davanja koncesija u 2017.godini

plan za 2017

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 41. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25.sjednici održanoj dana05.04.2017. godine donosi ZAKLJUČAK

Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u prostoru 2017

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (”Narodne novine”), broj 92/10), članka 32. Statua Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/13 i 10/13), a u skladu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Donji Kraljevec Klasa: 021-05/14-1/22, Ur.broj:2109-06-14-1 od 15.07.2014. godine, Općina  Donji Kraljevec, na svojoj 25.sjednici općinskog vijeća održanoj 05.04.2017. godine, donosi ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec u 2016. godini i Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2015. godinu.

ZAKLJUČAK VIJEĆA o Izvješćima za 2015

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (”Narodne novine”), broj 92/10), članka 32. Statua Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/13 i 10/13), a u skladu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Donji Kraljevec Klasa: 021-05/14-1/22, Ur.broj:2109-06-14-1 od 15.07.2014. godine, Općina  Donji Kraljevec, na svojoj 25.sjednici općinskog vijeća održanoj 05.04.2017. godine, donosi ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec u 2016. godini i Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2016. godinu.

ZAKLJUČAK VIJEĆA o Izvješćima za 2016

 

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 30. stavka 4.Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 / 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 46. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.10/09.), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi:IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2016.GODINU

IZVJEŠĆE PROGRAMA GRADENJA INFRASTRUKTURE ZA 2016,

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 22. do 40. Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 23. sjednici održanoj 16. prosinca 2016. donosi
PRORAČUN OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu

proracun-2017-godina

Grb Donji Kraljevec_m

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2017

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14/ i 115/15).
OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019. GODINE

obrazlozenje-proracuna-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Ne temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12) i i Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13) , Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na  23.  sjednici održanoj 16.prosinca 2016. godine, donosi ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2017. godinu
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2017

odluka-o-izvrsavanju-proracuna-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 I 99/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 23. sjednici održanoj 16.12.2016, donosi PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2017. GODINU

program-javnih-potreba-u-socijalnoj-zastiti-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 23. Sjednici održanoj 16.12.2016. donosi
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2017. GODINU

program-javnih-potreba-u-sportu-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 38/09) i i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 23. Sjednici održanoj 16.12.2016 donosi
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2017. GODINU

program-javnih-potreba-u-kulturi-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 23. sjednici održanoj dana 16.12.2016. donosi 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 01.01.2016.-.31.12.2016. godine

Rebalans 2016. godina

rebalans-2016-godina

Grb Donji Kraljevec_m

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2016. GODINU
U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, tj. potrebe povećanja, ali i mogućnosti smanjenja pozicija rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. U izmjene i dopune proračuna uključuje se i rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine.

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

biljeske-uz-izmjene-i-dopune-proracuna

Grb Donji Kraljevec_m

12 mj.2016. god.

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015), te članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije “ broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec je na svojoj  23.sjednici, održanoj 16.12. 2016. godine, donijelo ANALIZU STANJA sustava civilne  zaštite na području općine Donji Kraljevec za 2016. godinu

analiza-stanja-cz-za-2016

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 143/13 i 13/14, 94/13, 147/14 i 36/15  ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 23.sjednici održanoj dana  16.12.2016.g. donijelo je
I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2016.godinu

i-izmjene-program-odrzavanja-kom-infrastr-2016

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 143/13, 36/15) i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13 i 10/13.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 23. sjednici održanoj dana 16.12.2016.g.donosi
I IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje (2016.g.)

i-izmjene-programa-gradenja-infrastrukture-za-2016

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 23.sjednici održanoj dana 16.12. 2016.godine, donosi
IZMJENU I DOPUNU ODLUKE o utvrđivanju nerazvrstanih cesta

izmjena-odluke-odluka-o-utvrdivanju-nerazvstanih-cesta-122016

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 23. sjednici održanoj 16.12.2016.g. donijelo je
IZMJENA ODLUKE o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec

odluka-o-prodaji-nekretnine-dk-2016_izmjena

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec dana 16.12.2016. donosi slijedeći ZAKLJUČAK – Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2017. godinu, upućuje Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec na donošenje.

plan-razvoja-civilne-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 I 36/15) i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13 i 10/13.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 23. sjednici održanoj dana 16.12.2016.g.donosi
PROGRAM GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje (2017.g.)

program-gradenja-infrastrukture-za-2017

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 23. sjednici održanoj dana  16.12.2016.g. donijelo je PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2017.godinu

program-odrzavanja-kom-infrastr-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec dana 16.12.2016. donosi slijedeći
ZAKLJUČAK – Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec za 2017. godinu, upućuje Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec na donošenje.

provedbeni-plan-2017

Grb Donji Kraljevec_m

2016. godina

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13) i Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/16), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 22. sjednici održanoj 23.11.2016. godine donosi:
ODLUKU o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

v_id_ppuo_dkraljevec_odluka_-za-objavu-23-11-2016
V. izmjene i dopune PPUO Donji Kraljevec
(Sl.gl.Međ.žup.br. 3/04, ispr.11/04, 10/06, 12/08, 9/11 i 20/13 )

II. Tekstualni dio plana – Odredbe za provođenje – sve odredbe

v_id_ppuo_dkraljevec_2016_sveodredbena2011_jr-sve-s-izmjenama-2016

Grb Donji Kraljevec

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 22. sjednici održanoj 23.11.2016.g. donijelo je ODLUKU o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec

odluka-o-prodaji-nekretnine-dk-i-hodosan-2016

Grb Donji Kraljevec

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) , članka 1.st.5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i članka 32. Statuta Općine  Donji Kraljevec  („Službeni glasnik Međimurske županije“  6/13, 10/13), Općinsko vijeće Općine  Donji Kraljevec  na 22.sjednici održanoj 23.11.2016. godine donijelo je
ODLUKU o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu općine Donji Kraljevec na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro (udruge Općine Donji Kraljevec)

odluke-o-kriterijima-za-poslovne-prostore2016

Grb Donji Kraljevec
Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13) i Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova  bagatelne vrijednosti KLASA:  406-01/15-01/3, URBROJ: 2109-06-15-01, od 04.02.2015., općinsko vijeće  općine Donji Kraljevec na svojoj 22.sjednici održanoj dana 23.11.2016. donosi ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

prijedlog-vijecu-ciscenje-snijega-2016

Grb Donji Kraljevec

Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec, /Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec donosi slijedeći ZAKLJUČAK – Prijedlog Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu ili pod upravom Općine Donji Kraljevec na privremeno korištenje upućuje se Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec na donošenje.

zakljucak-nacelnika-za-zakup-posl-prostora-udrugama-2016-za-privremeno-koristenje

Grb Donji Kraljevec
Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec, /Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec donosi slijedeći ZAKLJUČAK – Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Općine Donji Kraljevec na korištenje udrugama upućuje se Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec na donošenje.

zakljucak-nacelnika-za-zakup-posl-prostora-udrugama-2016

Grb Donji Kraljevec
Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13) i Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/16), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 22. sjednici održanoj 23.11.2016. godine donosi:
ODLUKU o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

v_id_ppuo_dkraljevec_odluka_-za-objavu-23-11-2016

Grb Donji Kraljevec

Temeljem članka 86 Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 19. sjednici održanoj 07.04.2016. godine, donijelo je:
ODLUKU O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Grb Donji Kraljevec

Odluke o dodjeli sredstava udrugama po pojedinim natječajima (2016.)

Općina Donji Kraljevec objavljuje Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga za 2016. godinu.

Grb Donji Kraljevec

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13)  i čl. 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (» Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 10/09) načelnik Općine Donji Kraljevec donosi
IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007 – 2015 godine na području Općine Donji Kraljevec za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015

Grb Donji Kraljevec

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 49/11 , 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi:
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2015.godinu
izvješće program održavanja kom.infrastr. za 2015,

Grb Donji Kraljevec

Temeljem članka 30. stavka 4.Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 / 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 46. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13 i 10/13.), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi:
IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2015.GODINU
Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine DKraljevec za 2015

Grb Donji Kraljevec
IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015.GODINU (Zakon o održivom gospodarenju otpadom čl.32. st.5.)

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine” broj 26 / 03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (”Službeni glasnik Međimurske županije” broj 06/13 i 10/13). Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 18. sjednici , održanoj 07.03.2016.godine , donijelo je
ODLUKU O KOMUNALNOM REDU
odluka o kom redu 2016

Grb Donji Kraljevec
Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 18.sjednici održanoj dana 07.03. 2016., donijelo je
ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2015. godinu
odluka o prihvacanju izvješća programa GRAĐENJA za 2015,

Grb Donji Kraljevec
Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 18.sjednici održanoj dana 07.03. 2016., donijelo je  ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu
odluka o prihvacanju izvješća programa ODRŽAVANJA za 2015,

Grb Donji Kraljevec
Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 18. sjednici održanoj 07.03.2016.g. donijelo je
ODLUKU o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec
odluka o prodaji nekretnine DK 2016

Grb Donji Kraljevec
Temeljem članka 103. Zakona o Cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 07.03.2016. godine, donijelo je
Odluku kojom se ukida status javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine k.o. Donji Kraljevec:
odluka o ukidanju statusa javnog dobra 2016

Grb Donji Kraljevec
Temeljem članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 18.sjednici održanoj dana 07.03. 2016.godine, donosi ODLUKU o utvrđivanju nerazvrstanih cesta
Odluka o utvrđivanju nerazvstanih cesta 2016

Grb Donji Kraljevec

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU PRE-KOM D.O.O. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2015.GODINI
ODLUKE, o prihvaćanju izvjesca PRE KOM za 2015, 7.3.2016

Grb Donji Kraljevec

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 18.sjednici održanoj dana 07.03. 2016., donijelo je
ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2015. godinu
IZVJEŠĆE PROGRAMA GRADENJA INFRASTRUKTURE ZA 2015,
PRIJEDLOG odluke o prihvacanju izvješća programa GRAĐENJA za 2015,

Grb Donji Kraljevec

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2016.godinu

Godišnji plan natječaja

Grb Donji Kraljevec

_____________________________________________________________

2015. godina

Na temelju članka 10. stavka 1.,3., 4. i 5. Zakona o trgovini ( Narodne novine  87/08., 96/08., 116/08., 76/09-OUSRH i 114/11. ), te odredbi članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («  Službeni glasnik Međimurske županije « broj 6/13, 10/13), Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na 13.sjednici održanoj dana  18.03.2015. godine donijelo je Izmjenu i dopunu ODLUKE o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Donji Kraljevec

Grb Donji KraljevecNa temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 49/11 , 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi:Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2014.godinu

Grb Donji KraljevecIZVJEŠĆE O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2014. GODINI