Proračun

Proračun

Na temelju članka 22. do 40. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 07. sjednici održanoj dana 29.03.2018. donosi 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. godinu

Rebalans proračuna – 2018. godina


Na temelju članka 108. i 113. Zakona o proračunu (Narodne novine” br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem Izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 07. sjednici održanoj dana 29.03.2017. godine usvojilo je
OBRAČUN PRORAČUNA I. OPĆI DIO OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. – 31.12.2017.

Obračun proračuna 2017. godine


Izmjene i dopune plana razvojnih programa

Izmjene i dopune plana razvojnih programa

Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 I 99/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 07.  sjednici održanoj 29.03.2018. godine donosi IZMENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2018. GODINU

Izmjene i dopune programa o socijalnoj zaštiti

Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 38/09) i i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 07. održanoj  29.03.2018. godine, donosi IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2017. godini.

Izvršenje programa kultura

Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 I 99/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 7. sjednici održanoj 29.03.2018. godine, donosi
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2017. godini.

Izvršenje programa socijalne zaštite

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 07. sjednici održanoj dana 29.03.2018.. donosi IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2017. godini.

Izvršenje programa sport

Temljem članka 81. i  82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu  (NN RH 124/14, 115/15 i 87/16, i 3/18) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec,  je na svojoj 07. sjednici, održanoj  29.03.2018. godine donijelo sljedeću
ODLUKU o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2017.
Odluka o utvrđivanju i raspore.rezultata


OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Na temelju članka 22. do 40. Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 4. sjednici održanoj 6.12.2017. godine  donosi PRORAČUN OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GODINU

Proračun 2018. godina – objava

Izmjene i dopune  – program javnih potreba u  sportu
Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 05. Sjednici održanoj 20.12.2017. donosi  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2017. GODINU

Izmjene i dopune – program javnih potreba u sportu

 

Izmjene i dopune – program javnih potreba u  kulturi

Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 38/09) i i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 05. Sjednici održanoj 20.12.2017. donosi  IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2017. GODINU

Izmjene i dopune – program javnih potreba u kulturi

Izmjene i dopune – program javnih potreba u socijalnoj zaštiti
Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 I 99/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 05  sjednici održanoj 20.12.2017. , donosi
IZMENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2017. GODINU

Izmjene i dopune – program javnih potreba u socijalnoj zaštiti

 

Ne temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12) i i Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13) , Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na  05. sjednici održanoj 20.12.2017. donosi
ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu
odluka o izvršavanju proračuna

Plan razvojnih programa 2018. godina

plan razvojnih programa 2018. godina

Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 38/09) i i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 05  Sjednici održanoj 20.12.2017. donosi  PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU
Program javni potreba u kulturi 2018. godina

Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 I 99/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 05. sjednici održanoj 20.12.2017. donosi
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2018. GODINU
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti 2018. godina

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 05 Sjednici održanoj 20.12.2017. donosi  PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018. GODINU

Program javnih potreba u sportu 2018. godina

 

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 22. do 40. Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na  05. sjednici održanoj 20.12.2017. donosi Izmjene i dopune proračuna

Rebalans proračuna – objava

 

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

I Izmjene i dopune plana razvojnih programa

I Izmjene i dopune plana razvojnih programa

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13 i 10/13.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 5. sjednici održanoj dana 20.12.2017.g.donosi
IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017 .g.

IZMJENA PROGRAM GRADENJA INFRASTRUKTURE ZA 2017,

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 5.sjednici održanoj dana  20.12.2017.g. donijelo je
IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2017.godinu

IZMJENA program održavanja kom.infrastr. 2017

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 I 36/15) i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13 i 10/13.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 5. sjednici održanoj dana 20.12.2017.g.donosi
PROGRAM GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje
(2018.g.)

PROGRAM GRADENJA INFRASTRUKTURE ZA 2018 za objavu

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 5. sjednici održanoj dana 20.12.12.2017.g. donijelo je
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2018.godinu

program održavanja kom.infrastr. 2018 za objavu

 


 

OPĆINA DONI KRALJEVEC – KONSOLIDACIJA

REKAPITULACIJA RAZDOBLJA 01.01.2017. – 30.06.2017.

U konsolidiranom polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

konsolidirani izvještaj 01.01.2017. – 30.06.2017.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2017. GODINE

– BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE – IZVRŠENJE 30.06.2017. – Općina Donji Kraljevec

 

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine” br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem I godišnjem Izvještvanju o Izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 2. sjednici održanoj dana 03.08.2017. godine usvojilo je IZVRŠENJE PRORAČUNA do 30.06.2017.

konsolidirani izvještaj 01.01.2017. – 30.06.2017.

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 25. sjednici održanoj  05.04.2017.  godine, donosi IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2016. godini.

Izvršenje plana razvojnih programa

Izvršenje plana razvojnih programa

Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 I 99/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 25. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donosi IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2016. godini.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine” br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem I godišnjem izvještvanju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 25 sjednici održanoj dana 05.04.2017.godine usvojilo je
OBRAČUN PRORAČUNA I. OPĆI DIO 01.01.2016.-31.12.2016.

Temeljem članka 81. i  82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu  (NN RH 124/14, 115/15 i 87/16, Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec,  je na svojoj 25.sjednici održanoj 05.04.2017. donijelo sljedeću
ODLUKU o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2016.

OBRAČUN PRORAČUNA  I.OPĆI DIO  RAZDOBLJE 01.01.2016. – 30.06.2016.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 01.01.– 30.06.2016. CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 01.01. – 30.06.2016. DJEČJI VRTIĆ „FTIČEK“

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01.– 30.06.2016.

OPĆINA DONI KRALJEVEC  KONSOLIDACIJA REKAPITULACIJA RAZDOBLJA 01.01.2016. – 30.06.2016.

Temeljem članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na 18. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2016.   donosi IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Donji Kraljevec u 2015. godini

Temeljem članka 76. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06) i Statuta Općine Donji Kraljevec Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na18 sjednici, održanoj dana 07. ožujka   godine, donijelo je IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Donji Kraljevec za 2015. godinu

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine” br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem I godišnjem izvještvanju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 18. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2016. godine usvojilo je OBRAČUN PRORAČUNA I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2015. GODINE