Proračun

grb opcine donji kraljevec3

OBRAČUN PRORAČUNA  I.OPĆI DIO  RAZDOBLJE 01.01.2016. – 30.06.2016.

grb opcine donji kraljevec3

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 01.01.– 30.06.2016. CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA

grb opcine donji kraljevec3

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 01.01. – 30.06.2016. DJEČJI VRTIĆ „FTIČEK“

grb opcine donji kraljevec3

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01.– 30.06.2016.

grb opcine donji kraljevec3

OPĆINA DONI KRALJEVEC – KONSOLIDACIJA REKAPITULACIJA RAZDOBLJA 01.01.2016. – 30.06.2016.

grb opcine donji kraljevec3

Temeljem članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na 18. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2016.   donosi IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Donji Kraljevec u 2015. godini

grb opcine donji kraljevec3
Temeljem članka 76. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06) i Statuta Općine Donji Kraljevec Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na18 sjednici, održanoj dana 07. ožujka   godine, donijelo je IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Donji Kraljevec za 2015. godinu

grb opcine donji kraljevec3
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine” br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem I godišnjem izvještvanju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 18. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2016. godine usvojilo je OBRAČUN PRORAČUNA I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

grb opcine donji kraljevec3
OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2015. GODINE