Odluke i pravilnici – Dj. vrtić Ftiček

DJEČJI VRTIĆ FTIČEKDONJI KRALJEVEC
ČAKOVEČKA 7/1
TEL: 040/655-045

e-mail:djecji.vrtic.fticek@gmail.com


 

PRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK “DONJI KRALJEVEC”

fticek_m

PRAVILNIK o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  Dječji vrtić “Ftiček”Donji Kraljevec

fticek_m

ZAKONSKI AKTI I PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

 

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA FTIČEK DONJI KRALJEVEC

Na temelju čl.15.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN94/13) i čl.14. Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec,Upravno vijeće je na sjednici održanoj 30.09.2015.godine na prijedlog ravnateljice donijelo Kurikulum Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec.

Predsjednik Upravnog vijeća:Zoran Strahija

fticek_m

DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC

Prema čl.10.st.12.Zakona o pravu na pristup informacijama
– objava zaključaka sa službenih sjednica tijela javne vlasti (Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec-u daljnjem tekstu U.V.Vrtića) i službenih dokumenata usvojenih na tim sjednicama,a utječu na prava i interese korisnika

 

fticek_m

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01),te čl.26.st.1.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” uz prethodnu raspravu Odgojiteljskog vijeća održanog 28.8.2015.godine, Upravno vijeće na 23. sjednici održanoj dana 30.9.2015. godine na prijedlog ravnatelja donosi : GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA «FTIČEK» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

fticek_m

  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA * FTIČEK* DONJI KRALJEVEC ZA RADNU GODINU 2014/2015.

        fticek_m

 

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC  

Na osnovu čl.40. i 41.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem testu
Zakon), te čl.26. Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec ( u daljnjem tekstu Statut),Upravno
vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec,uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine
Donji Kraljevec, na  sjednici održanoj donosi PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC
 

fticek_m

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Menimurske županije» 6/13
i 10/13) i članka 26. Statuta dječjeg vrtića «Ftiček» Donji Kraljevec od 27. travnja 2010.g.,
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 5. sjednici održanoj 16.12.2013. godine, donijelo je
ODLUKU o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec 

fticek_m

KLASA:601-01/14-01/06
URBROJ:2109-79-14-02

 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA  DJEČJEG VRTIĆA «FTIČEK» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/2015.


RAVNATELJ:IRENA ČEVIZOVIĆ
U Donjem Kraljevcu,26.rujan,2014.

SADRŽAJ:

1.1. Ustrojstvo rada
1.2. Materijalni uvjeti rada

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

1.3. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece
1.4. Odgojno – obrazovni rad
1.5. Naobrazba i usavršavanje odgojnih djelatnika
1.6. Suradnja s roditeljima
1.7. Suradnja s vanjskim ustanovama i čimbenicima
1.8. Godišnji plan ravnatelja