objave

Na temelju članka 10. stavka 1.,3., 4. i 5. Zakona o trgovini ( Narodne novine  87/08., 96/08., 116/08., 76/09-OUSRH i 114/11. ), te odredbi članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («  Službeni glasnik Međimurske županije « broj 6/13, 10/13), Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na 13.sjednici održanoj dana  18.03.2015. godine donijelo je
Izmjenu i dopunu ODLUKE o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Donji Kraljevec

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 49/11 , 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec podnosi:
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2014.godinu

IZVJEŠĆE O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2014. GODINI

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13)  i čl. 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (»Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 6/13 i 10/13) Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec donosi
IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007 – 2015 godine na području Općine Donji Kraljevec za 2014. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec «Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13, Općinsko vijeće na svojoj 10.sjednici održanoj dana 10.10.2014. g. donijelo je
ODLUKU o izradi Operativnog plana razvoja Općine Donji Kraljevec

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec «Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13, Općinsko vijeće na svojoj 10.sjednici održanoj dana 10.10.2014. g. donijelo je
ODLUKU o izradi  Strategije razvoja Općine Donji Kraljevec

Na temelju članka 26-27. Zakona o koncesijama («Narodne novine» br.143/12 ) te Zapisnika o pregledu i ocjeni  u otvorenom postupku javne nabave,KLASA: 363-01/15-01/3, URBROJ: 2109-06-15-08 od 18.02.2015., evidencijski broj  nabave KON-01/15,  broj poziva za nadmetanje iz EOJN-2015/S 01K-0001619)  i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/13 i 10/13.), općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 13. sjednici održanoj dana 18.03.2015.godine donosi
ODLUKU o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda na području Općine Donji Kraljevec

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 13.sjednici održanoj dana 18.03. 2015., donijelo je
ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 13. sjednici održanoj dana 18.03. 2015., donijelo je
ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU PRE-KOM D.O.O. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC U 2014.GODINI