Jedinstveni upravni odjel

Ime i prezime Dužnost Kontakt
Boža Tizaj Pročelnica JUO Općine Donji Kraljevec 099 6655281
Robert Balent Komunalni redar 099 2818800
Romana Kovač Referentica za knjigovodstvo 099 5655126
Silvija Habuš Administrativna referentica 099 6551261

RADNO VRIJEME OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec započinje s radom u 7.00 sati, a završava u 15.00 sati

JUO

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

–poslove iz oblasti društvenih djelatnosti :brige o djeci predškolske dobi, osnovnog školstva, kulture tehničke kulture i sporta socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana .

–poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva ,provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, priprema zemljišta za izgradnju.

–poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru ,izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru ,poslovi na dovršenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera.

–poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora.

–poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu,

–poslove opće uprave :općine i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguranje tehničkih uvjeta za rad. Jedinstvenog upravnog odjela .

–poslovi unapređenja mjesne samouprave i rad mjesnih odbora.

–pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec je ing. građ. Boža Tizaj

 

Što se radilo, a što slijedi?

Usprkos tome što su vremena (još) teška, na području Općine ipak je izvršen je niz poslova nakon kojih će život mještana biti bolji, u onom dijelu koji se odnosi na standard komunalne infrastrukture, kvalitetu javnih prostora i kvalitetu usluge Općine građanima. Nešto je ulagala Općina, a nešto drugi investitori.

Evo pregleda najvažnijeg što ga pripremila Boža Tizaj, pročelnica Jedinstvenog upravog odjela Općine Donji Kraljevec.

DONJI HRAŠĆAN

Na autobusnom stajalištu u smjeru Turčišća postavlja se autobusna kućica. Postolje s ulaznom i izlaznom rampom izgrađeno je prethodne godine, za 57 tisuća kuna, u suradnji sa ŽUC-om, dok je montaža kućice stajala 17.250 kuna, financirala ju Općina. Općina je s Državnim uredom za upravljanje za državnom imovinom riješila imovinski status jedne parcele unutar građevinskog područja naselja i ono je javnim natječajem prodano. Proširen je most preko potoka Črnec, na trošak ŽUC-a. Uređuje se poslovni prostor u društvenom domu, otvorenje se očekuje skoro. Na ponudi je još jedno gradilište u mješovitoj zoni, u vlasništvu Općine.

PALINOVEC

Uređen je gornji sloj lokalne prometnice, investitor je bio ŽUC. Pošljunčana je jedna ulica. U društvenom domu je uređena soba za mlade i u nju uvedeno grijanje.

DONJI KRALJEVEC

Na prostoru iza općinske zgrade izgrađeno je dječje igralište. Rekonstruiran je most preko potoka Rakovnica, radove je financirao ŽUC. U Ludbreškoj ulici je s dva rasvjetna tijela produljena javna rasvjeta, radovi su stajali 15 tisuća kuna. Zamijenjeni su i poklopci kanalizacije u Ludbreškoj, a “Međimurske vode” su osim toga i očistile dio kanalizacijske mreže. U izradi je projektna dokumentacija za uređenje nerazvrstanih cesta (ulica), s 40 tisuća kuna ju financira Ministarstvo graditeljstva. Ukupno će uređenje stajati 93 tisuće kuna. Asfaltiran je dio ceste od Kolodvorske prema sportskim
terenima i završena izgradnja biciklističke staze prema Prelogu.

HODOŠAN

Na petom polju groblja izgrađene su staze, vrijednosti posla je 25 tisuća kuna. Srušena su i četiri stabla na centralnom ulazu u groblje, koji su korijenjem oštećivali okolne nadgrobne spomenike. U grobnoj kući ugrađeno je novo hidroforsko postrojenje, vrijednosti 11.950 kuna.

SVETI JURAJ U TRNJU

Na groblju Sveti Juraj u Trnju uređeno je memorijalno partizansko groblje, u financiranju je sudjelovala i Međimurska županija. Srušena je stara grobna kuća i ulična ograda te postavljena nova – tu su u financiranju sudjelovali i Općina Domašinec i Grad Prelog. Uređen je i okoliš i zamijenjene keramičke pločice u otvorenom natkrivenom prostoru grobne kuće. Ukupna vrijednost radova iznosi 170 tisuća kuna.

PALINOVEC

Općina je vlasnik je 7 građevinskih parcela u poduzetničkoj zoni u Palinovcu, površine od 6.664 do 10.796 kvadratnih metara, odnosno ukupno 6,30 hektara, za poduzetnička ulaganja. Zainteresirani su pozvani da pismom namjere iskažu interes za gradnju.

Osim ovih poslova obavljeni su i drugi, nevezani za neko naselje posebno. Energetski su certificirane javne zgrade i javna rasvjeta. Vrijednost posla bila je 131.700 kuna od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao 52.160 kuna. Čakovečki Bioinstitut je proveo deratizaciju za 48.500 kuna. Uređeni su poljski putevi za 70 tisuća kuna. U Donjem Kraljevcu, Palinovcu i Donjem Pustakovcu su obrezana stabla u parkovima. U izradi je strategija razvoja Općine za 75 tisuća kuna. Za stambenu zonu “Istok” u Donjem Kraljevcu izrađen je idejni projekt prometnice i zatražena lokacijska dozvola. S Državnim uredom za upravljanjem državnom imovinom se dogovara status čestice bišeg kanala da bi se moglo izvršiti parcelaciju, a potom početi prodavati gradilišta.