Javna nabava

SUKOB INTERESA

Temeljem članka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Općina Donji Kraljevec
ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima
(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1.HORTUS d.o.o., Ludbreška 78, Donji Kraljevec, OIB:88861892304 (godina osnivanja 2013.)
2.HORVAT d.o.o., Ludbreška bb, Donji Kraljevec, OIB:84751919984 (godina osnivanja 1992.)

Temeljem članka 15.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 31. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 6/13. i 10/13.), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 4. sjednici, održanoj 06.12.2017. godine, donosi PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16), članka 46 Statuta Općine Donji Kraljevec, načelnik dana 28.12.2017. donosi  PLAN NABAVE ZA 2018.GODINU

PlanaNabave_EOJNRH 2018

Temeljem članka 15. stavka 2.  Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016),  i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec dana 10.04.2017. godine donosi PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi Opcine Donji Kraljevec

grb opcine donji kraljevec3


Sprječavanje sukoba interesa
Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Donji Kraljevec kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 80. Zakona.

Godišnji plan natječaja za financiranje programa udruga za 2017. godinu

grb opcine donji kraljevec3
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 46. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinski načelnik općine Donji Kraljevec  dana  05.01.2015. godine donosi
PLAN NABAVE za 2016.g.   PLAN NABAVE za 2016 sa kontima


Na temelju  stavka 3. članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11, 83/13, 143/13, 13/14), ) Pravilnika o  bagatelnoj nabavi  od 04.02.2015 i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 17. sjednici održanoj dana 10.12.2015.g. god. donijelo je I.Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2015.g.   PLAN NABAVE za 2015 sa kontima izmjena i dopuna
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj  12.sjednici održanoj dana  22.12.2014.g. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2015.g. PLAN NABAVE za 2015 sa kontima


grb opcine donji kraljevec3 Na temelju  stavka 3. članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11, 83/13, 143/13, 13/14), ) Pravilnika o bagatelnoj nabavi  od 10.01.2014 i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 12. sjednici održanoj dana 22.12.2014.g. god. donijelo je II.Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2014 PLAN NABAVE za 2014 izmjena i dopuna II   PLAN NABAVE za 2014 izmjena i dopuna


Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11 , 83/13 i 143/13) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 5.sjednici održanoj dana 16.12.2013.g. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2014.g.   PLAN NABAVE za 2014 sa kontima


grb opcine donji kraljevec3 Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11, 83/13 i 143/13) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 5.sjednici održanoj dana 16.12.2013.g. god. donijelo je IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2013.g.   PLAN NABAVE za 2013 izmjena i dopuna


Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 28.sjednici održanoj dana 06.12.2012.g. god. donijelo je
PLAN NABAVE za 2013.g. PLAN NABAVE za 2013 sa kontima


grb opcine donji kraljevec3 Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN  90/11) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 28.sjednici održanoj dana 06.12.2012.g. god. donijelo je
IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2012.g.  PLAN NABAVE za 2012 sa kontima izmjena i dopuna


Na temelju članka 23. Zakona o javnoj nabavi (NN  110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 21.sjednici održanoj dana 22.12.2011.g. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2012.g.   PLAN NABAVE za 2012 sa kontima


grb opcine donji kraljevec3

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 21.sjednici održanoj dana 22.12.2011.g. god. donijelo je IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2011.g. PLAN NABAVE za 2011 sa kontima, izmjena i dopuna


Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 14.sjednici održanoj dana 18.03.2011.g. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2011.g. PLAN NABAVE za 2011 sa kontima


grb opcine donji kraljevec3
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 15.sjednici održanoj dana 11.04.2011.g. god. donijelo je
IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2010.g. PLAN NABAVE za 2010 sa kontima, izmjena i dopuna 2010


Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj .sjednici održanoj dana .2010.g. god. donijelo je
IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2010.g. PLAN NABAVE za 2010 sa kontima, izmjena i dopuna II


grb opcine donji kraljevec3Na temelju  članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07) i članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 5.sjednici održanoj dana 18.12.2009.g. god. donijelo je
IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2009.g. Izmjena i dopuna PLAN NABAVE za 2009 sa kontima


Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01) i članka 25. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 28.sjednici održanoj dana 19.12.2008.g. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2009.g. PLAN NABAVE za 2009 sa kontima


Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01) i članka 25. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj sjednici održanoj dana  12.2008.g. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2009.g. Izmjena i dopuna PLAN NABAVE za 2009 sa kontima


grb opcine donji kraljevec3

Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01) i članka 25. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 28.sjednici održanoj dana 19.12.2008.g. god. donijelo je
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE za 2008.g.


Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01) i članka 25. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj .sjednici održanoj dana .12.2008.g. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2008.g.   PLAN NABAVE za 2008


grb opcine donji kraljevec3
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01) i članka 25. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 21.sjednici održanoj dana 21.12. 2006.g. god. donijelo je IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za 2007.g.   PLAN NABAVE za 2007 izmjena i dopuna


grb opcine donji kraljevec3 Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01) i članka 25. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 13.sjednici održanoj dana 15.12.2006.g. god. donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2006.g.   PLAN NABAVE za 2006 izmjena i dopuna


Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01) i članka 25. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 5.sjednici održanoj dana 09.12.2005.g. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2006.g.   PLAN NABAVE za 2006


grb opcine donji kraljevec3Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01) i članka 25. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 30.sjednici održanoj dana 09.12.2004. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2005.g.   PLAN NABAVE za 2005


Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01) i članka 25. Statuta općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/01), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na svojoj 22.sjednici održanoj dana 22.01.2004. god. donijelo je PLAN NABAVE za 2004.g.   PLAN NABAVE za 2004

 

PLAN NABAVE za 2014 izmjena i dopuna