Dječji vrtić Ftiček

DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC
ČAKOVEČKA 7/1

KLASA:100-01/18-01/01
URBROJ:2109-79-18-12

D.Kraljevec,10.10.2018.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA”FTIČEK”DONJI KRALJEVEC

Na svojoj 6/2018. sjednici održanoj 28.09.2018.god.,Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu:Vrtić), temeljem čl.26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) ,čl.26.Statuta Vrtića i čl.9.Pravilnika o radu donijelo

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za odgojitelja

ODGOJITELJ/ICA:-jedan izvršitelj/ica za rad na neodređeno puno radno vrijeme

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju uvjete natječaja.
Uvjeti:-prema čl.24., 25. i 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN133/97

Razina obrazovanja:
• viša ili prvostupanjska
• fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Kandidati uz pisanu prijavu na natječaj prilažu:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– potvrda ili elektronski ispis o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO (staž)
– domovnicu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) ne starije od mjesec dana.
Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu:
– osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14)  dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. a ne mogu je ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.
– osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne  dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
-osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidatima koji nisu izabrani dostavlja se pisana obavijest.
Natječaj je objavljen na web stranici Općine Donji Kraljevec (na stranicama vrtića), oglasnoj ploči HZZ-a i Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec 11.10.2018. i traje do 19.10.2018.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić “Ftiček” Donji Kraljevec,Čakovečka 7/1, 40320 Donji Kraljevec-za natječaj.

Ravnatelj: Irena Čevizović

Predsjednik Upravnog vijeća:Tamara Recek

Dostaviti:
1.mrežne stranice Općine Donji Kraljevec
2.mrežne stranice i oglasne ploče HZZ-a
3.oglasna ploča Vrtića
4.arhiva

prilog:

natječaj za odgojitelja


Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću Narodne novine broj 83/01), te čl.26.st.1.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” uz prethodnu raspravu Odgojiteljskog vijeća održanog 30.8.2018.godine,
Upravno vijeće na 5/2018. sjednici održanoj dana 31.8.2018. godine na prijedlog ravnatelja donosi :
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA FTIČEK DONJI KRALJEVEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017/2018.

GOD.IZVJEŠĆE_Ftiček


Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 7. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01),te čl.26.st.1.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” uz prethodnu raspravu Odgojiteljskog vijeća održanog 27.09.2018.godine, Upravno vijeće na 38. sjednici održanoj dana 28.9.2018. godine na prijedlog ravnatelja donosi :
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA «FTIČEK» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/2019.

GOD.PLAN I PROGRAM RADA_Ftiček


Na temelju čl.39. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN94/13) i čl.40.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec, Odgojiteljsko vijeće je na sjednici održanoj 27.09.2018.god. utvrdilo Kurikulum Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec.
Kurikulum  Vrtića za 2018./2019.ped.god.

KURIKULUM VRTIĆA FTIČEK


Financijsko izvješće za 2017.god.

izvrsenje proracuna 2017-Fticek


Financijski plan za 2019.god.

prijedlog fin plana 2019 Fticek


OSNOVNI PODACI O VRTIĆU
 DJEČJI VRTIĆ”FTIČEK”
ČAKOVEČKA 7/1
40320 DONJI KRALJEVEC
tel./fax.: 040 655-045
e-pošta: djecji.vrtic.fticek@gmail.com

RADNO VRIJEME:
MATIČNI OBJEKT DONJI KRALJEVEC
-od 05:30 do 16:00 (prema potrebi odg.dolaze i ranije-05:15)

PO HODOŠAN -od 06:00 do 16:00 (svaki drugi tjedan odg.dolazi u 05:30 zbog potreba roditelja)

KONTAKT: ravnateljica IRENA ČEVIZOVIĆ


 

Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” 6/13 i 10/13) načelnik Općine Donji Kraljevec je 16.01.2018. godine donio RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Ftiček”

rješenje u.v.  (pdf)

DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC

Izvršenje proračuna – službena verzija 2017

Izvršenje proračuna – službena verzija 2017 (pdf)

 

DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC
ČAKOVEČKA 7/1

KLASA:100-01/18-01/01
URBROJ:2109-79-18-01

Donji Kraljevec,07.02.2018.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA”FTIČEK”DONJI KRALJEVEC

Na svojoj 1/2018. sjednici održanoj 06.02.2018.god.,Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu:Vrtić),temeljem čl.26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) ,čl.26.Statuta Vrtića i čl.9.Pravilnika o radu donijelo

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za odgojitelja

1.odgojitelj:-jedan izvršitelj m/ž za rad na neodređeno puno radno vrijeme

uvjeti:-prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika,te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
-životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-dokaz o hrvatskom državljanstvu
-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci

Natječaj traje  od 07.02.2018. do 16.02.2018.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić”Ftiček”Donji Kraljevec,Čakovečka 7/1, 40320 Donji Kraljevec-za natječaj.

Ravnatelj: Irena Čevizović
Predsjednik Upravnog vijeća: Zoran Strahija

Dostaviti:
1.mrežne stranice Općine Donji Kraljevec
2.mrežne stranice i oglasne ploče HZZ-a
3.oglasna ploča Vrtića
4.arhiva

 


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI
Dječji vrtić Ftiček – Godisnje_izvjesce (pdf)

Godišnje izvješće – Godisnje_izvjesce (csv)

PREDMET:- prema čl.10.st.12.i čl.12.Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015.)

– objava dnevnog reda i zaključaka sa službenih sjednica tijela javne vlasti (Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec-u daljnjem tekstu U.V.Vrtića) i službenih dokumenata usvojenih na tim sjednicama koji utječu na prava i interese  korisnika za 2017. godinu

PPI-objava sjednica U.V.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i članka Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec, Upravno vijeće vrtića na svojoj 38.sjednici održanoj 09.10.2017god. donosi prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu, te projekcije plana za 2019 i 2020. godinu.

PPI-FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. 

 

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 7. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01),te čl.26.st.1.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” uz prethodnu raspravu Odgojiteljskog vijeća održanog 28.9.2017.godine, Upravno vijeće na 38. sjednici održanoj dana 29.9.2017. godine na prijedlog ravnatelja donosi :
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNOOBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA «FTIČEK» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017/2018.

GOD.PLAN I PROGRAM RADA

Na temelju čl.15.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN94/13) i čl.14. Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec,Upravno vijeće je na sjednici održanoj 29.09.2017.godine na prijedlog ravnateljice donijelo Kurikulum Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec.
KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA FTIČEK DONJI KRALJEVEC

kurikulum 1

DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC
PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA U DJEČJEM VRTIĆU “FTIČEK”DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 41.stavka 2.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) članka 60. Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec, a u svezi članka 43.Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14) i članka 5.i 6.Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN103/03,118/06,41/08,130/11,106/12) te članku 54.st.2. i članka37.st.2.Zakona o ustanovama  Upravno vijeće na svojoj 38.sjednici održanoj dana 29.09.2017. donosi
PRAVILNIK o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću “Ftiček”Donji Kraljevec

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva („Narodne novine” broj 67/14), donosi
PLAN UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE za školsku godinu 2017/2018. za područje Međimurske županije
PREDMET: Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2O17/2018.
Tablica 1. Upisna područja matične i područne osnovne škole OSNOVNE ŠKOLE S OPĆEOBRAZOVNIM PROGRAMOM


 

DJEČJI VRTIĆ   “FTIČEK”  DONJI KRALJEVEC
ČAKOVEČKA 7/1

tel./fax.:040 655-045
e-pošta: djecji.vrtic.fticek@gmail.com
PREDMET:- prema čl.10.st.12.Zakona o pravu na pristup informacijama

– objava zaključaka sa službenih sjednica tijela javne vlasti (Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec-u daljnjem tekstu U.V.Vrtića) i službenih dokumenata  usvojenih na tim sjednicama koji utječu na prava i interese korisnika

Za godinu :2016.

Redni

broj

sjednice

Datum

održavanja

sjednice

Zaključci:
24. 22.02.2016. -usvojeno financijsko izvješće za 2015.

-usvojen prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV”Ftiček”D.Kraljevec

-usvojen prijedlog Pravilnika o upisima i uvjetima upisa u DV”Ftiček”D.Kraljevec

25. 25.02.2016. -uz prethodnu suglasnost osnivača usvojeni su : Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV”Ftiček”D.Kraljevec i Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u DV”Ftiček” D.Kraljevec

-uz prethodnu suglasnost Državnog arhiva usvaja se Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva

-usvojen je Pravilnik o promicanju spoznaje štetnosti duhanskih proizvoda

-donesena odluka da će se Upisi u vrtić održavati od 1. do 15.svibnja 2016.za pedagošku godinu 2016/2017.

26. 25.03.2016. -usvojen je Plan evakuacije i spašavanja i Pravilnik o zaštiti od požara
27. 20.05.2016. -donesena odluka da su upisi korektno izvršeni ,upisano je 84 djece

-donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja za čistačicu na određeno puno radno vrijeme do kraja lipnja (ako bude potrebna zamjena prije rujna da se raspiše i novi natječaj)

28. 30.05.2016. -rješavanje molbi za natječaj za radno mjesto čistačice na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje do kraja lipnja-donesena odluka da se zaposli Vesna Kovač iz Donjeg Kraljevca
29. 02.08.2016. -bolovanje se produžilo i bila je potrebna zamjena te je opet raspisan javni natječaj i odlukom U.V.Vrtića zaposlena je Vesna Kovač koja je već radila na zamjeni kod nas
30. 29.08.2016. -usvojeno Godišnje izvješće o radu DV”Ftiček”D.Kraljevec

-uz prethodnu suglasnost sidikalnog povjerenika usvojen Pravilnik o radu DV”Ftiček”D.Kraljevec

31. 30.09.2016. -usvojen financijski plan za 2017.god.s ukupnim prihodima i rashodima od 1.208.600,00 kn i projekcije za 2018.i 2019.god.

-usvojen Godišnji plan i program DV”Ftiček”D.Kraljevec

-usvojen Kurikulum DV”Ftiček”D.Kraljevec


Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01),te čl.26.st.1.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” uz prethodnu raspravu Odgojiteljskog vijeća održanog 29.8.2016.godine, Upravno vijeće na 30. sjednici održanoj dana 29.8.2016. godine na prijedlog ravnatelja donosi :
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA * FTIČEK* DONJI KRALJEVEC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

god-izvjesce-djecji-vrtic-fticek


 

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 7. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01),te čl.26.st.1.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” uz prethodnu raspravu Odgojiteljskog vijeća održanog 29.9.2016.godine, Upravno vijeće na 31. sjednici održanoj dana 30.9.2016. godine na prijedlog ravnatelja donosi :
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA «FTIČEK» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016/2017.

god-plan-i-program-rada-djecji-vrtic-fticek


 

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA FTIČEK DONJI KRALJEVEC

kurikulum-djecji-vrtic-fticek


 

DJEČJI VRTIĆ FTIČEK DONJI KRALJEVEC 

Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN105/97,64/00,65/09),čl.17.i 18. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva  (NN63/04,106/07) i čl.11.Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva(NN90/02) te čl.60.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec, Upravno vijeće je na svojoj 25 sjednici održanoj 25.02.2016.god.donijelo odluku o usvajanju:PRAVILNIKA O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

Na temelju članka 60. stavak 5. Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec, a u svezi članka 22. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09,119/09,94/13)  i članka 2. Pravilnika o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje (NN. br.176/03) Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 2016. godine donijelo: PRAVILNIK O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN172/03,144/10,37/11 i 77/11), ravnateljica Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec donosi ODLUKU o ustrojavanju Kataloga informacija

Na temelju članka8.stavka2. i članka 28.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec i članka68.i 95.Zakona o proračunu, članka3., članka7.stavka3.točke2. i članka 7.stavka5. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.)  te Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11.)  ravnateljica Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec donosi dana 01.01.2016.godine:
PROCEDURU O PROVOĐENJU MJERA NAPLATE DOSPJELIH, A NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

 

URIKULUM DJEČJEG VRTIĆA FTIČEK DONJI KRALJEVEC

Na temelju čl.15.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN94/13) i čl.14. Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec,Upravno vijeće je na sjednici održanoj 30.09.2015.godine na prijedlog ravnateljice donijelo Kurikulum Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec.

Predsjednik Upravnog vijeća:Zoran Strahija

DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC

Prema čl.10.st.12.Zakona o pravu na pristup informacijama
– objava zaključaka sa službenih sjednica tijela javne vlasti (Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec-u daljnjem tekstu U.V.Vrtića) i službenih dokumenata usvojenih na tim sjednicama,a utječu na prava i interese korisnika

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01),te čl.26.st.1.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček” uz prethodnu raspravu Odgojiteljskog vijeća održanog 28.8.2015.godine, Upravno vijeće na 23. sjednici održanoj dana 30.9.2015. godine na prijedlog ravnatelja donosi : GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA «FTIČEK» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA * FTIČEK* DONJI KRALJEVEC ZA RADNU GODINU 2014/2015.

  

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC  

Na osnovu čl.40. i 41.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem testu
Zakon), te čl.26. Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec ( u daljnjem tekstu Statut),Upravno
vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec,uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine
Donji Kraljevec, na  sjednici održanoj donosi PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Menimurske županije» 6/13
i 10/13) i članka 26. Statuta dječjeg vrtića «Ftiček» Donji Kraljevec od 27. travnja 2010.g.,
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 5. sjednici održanoj 16.12.2013. godine, donijelo je
ODLUKU o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec 

 DJEČJI VRTIĆ FTIČEK

KLASA:601-01/14-01/06
URBROJ:2109-79-14-02

 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA  DJEČJEG VRTIĆA «FTIČEK» ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/2015.