PLAN motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni na području Općine Donji Kraljevec u 2018. godini


Na  temelju  Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini („Narodne novine“ br. 42/17), i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 6/13, 10/13, 2/18), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec dana 02.05. 2018. godine, donio je

PLAN motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni na području Općine Donji Kraljevec u 2018. godini

I.
Ovim Planom razrađuje se način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone, posebno na poljoprivrednim površinama zasijanim žitaricama u vrijeme pred žetvu i za vrijeme same žetve, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan) u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost od nastanka požara.

II.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu točke I. ovog Plana provodi Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Kraljevec, DVD Donji Pustakovec, DVD Donji Hrašćan, DVD Palinovec, DVD Hodošan, DVD Sveti Juraj u Trnju (svako DVD na svojem području), službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje požara, te Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec putem komunalnog i poljoprivrednog redara.

III.
U slučaju požara, dojave se vrše na broj telefona 112.

Popis odgovornih osoba u vatrogasnoj zajednici  područja općina Donji Kraljevec-Goričan
DONJI KRALJEVEC, 40320 Donji Kraljevec,

Predsjednik, Marijan Blažeka, 098 /191 6623
Zapovjednik, Franjo Jančec, 098/486722
i dobrovoljnim vatrogasnim društvima kako slijedi:
DVD Donji Kraljevec –zapovjednik  Bojan Barlović, 098/600098
DVD  Donji Hrašćan, zapovjednik Krešimir Barić, 098/559-062
DVD Sveti Juraj u Trnju, zapovjednik Dario Vadlja, 098/967 8385
DVD Hodošan, zapovjednik Dominik Kovačić, 099/3280426
DVD Donji Pustakovec, zapovjednik Vjeran Štampar, 091/253 2078
DVD Palinovec, zapovjednik Tomislav Srpak, 098/241 424

IV.
Radi provedbe mjera iz točke I. ovog Plana, DVD Donji Kraljevec, DVD Donji Pustakovec, DVD Donji Hrašćan, DVD Palinovec, DVD Hodošan i DVD Sveti Juraj u Trnju u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara, u turističkoj sezoni a posebno pred žetvu i za vrijeme žetve, organizira ophodnju u vremenu od 14 do 20 sati radnim danom, a od 10 do 20 sati subotom, nedjeljom i u dane blagdana.
Ophodnja će se vršiti vozilima DVD-a koja će biti opremljena s opremom za početno gašenje požara te mobilnim telefonom ili radiostanicom.
Način uporabe opreme i vozila za gašenje požara i spašavanje osoba, utvrđen je u Planu zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec.

V.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom, osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Donji Kraljevec.
VI.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i na internet stranicama Općine Donji Kraljevec.

KLASA: 214-01/18-01/
URBROJ:2109-06-18-01

Donji Kraljevec, 02.05. 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Miljenko Horvat

prilog:

plan motrenja 201820180529_09042784

, , ,