OPĆINA DONJI KRALJEVEC: SAZVANA 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za četvrtak, 29. ožujak 2018. godine s početkom u 18,00 sati

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

SAZVANA 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

Klasa:021-05/18-01/7 Ur.broj:2109-06-18-01 D. Kraljevec, 23.03.2018.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

SAZIVAM 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za četvrtak, 29. ožujak 2018. godine s početkom u 18,00 sati

u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED :

1.Izvješće mandatne komisije,
2.Svečana prisega člana Općinskog vijeća,
3.Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o radu GKP Pre-kom d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Općine Donji Kraljevec u 2017.g. ,
4.Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022 godine na području Općine Donji Kraljevec ,
5.Obračun proračuna od 01.01.2017.-31.12.2017.g.,
a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.,
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017.g. ,
c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine D.Kraljevec u 2017.g. ,
d) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2017.g. ,
e) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2017.g. ,
6. Izvršenje financijskog plana dječjeg vrtića „Ftiček” ,
7. Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2017.g. ,
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjelu rezultata te pokriću manjka Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2017.g. ,
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti Centra dr. Rudolfa Steinera ,
10.Prijedlog odluke o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja dječjeg vrtića „Ftiček”
11.Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaća djelatnicima dječjeg vrtića „Ftiček” ,
12.Prijedlog odluke o plaći općinskog načelnika ,
13.Prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g. ,
a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa za 2018.g. ,
b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018.g. ,
e) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g. ,
f) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g. ,

14. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec ,
15. Prijedlog odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec ,
16. Prijedlog odluke o potpisivanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnina Osnovnoj školi Hodošan ,
17. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnine u naselju Donji Kraljevec ,
18. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine ,
19. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine ,
20. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Donji Kraljevec ,
21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec u 2017.g. i stanju provedbe godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara u 2017.g. ,
22. Prijedlog odluke o uspostavi Registra imovine Općine Donji Kraljevec ,
23. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice.

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c) direktora GKP Pre-kom, gosp. Sinišu Radikovića
d) ravnateljicu dječjeg vrtića „Ftiček”, gđu. Irenu Čevizović,
e) ravnateljicu Centra dr. Rudolfa Steinera, gđu. Dijanu Posavec,
f) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik OV: Zoran Strahija, v.r