NATJEČAJ za davanje u zakup prostora za obavljanje UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI na manifestaciji Dani Općine Donji Kraljevec 2018.g

Općina Donji Kraljevec kao organizator manifestacije „Dani Općine Donji Kraljevec 2018.“, objavljuje
NATJEČAJ za davanje u zakup prostora za obavljanje UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI na manifestaciji Dani Općine Donji Kraljevec 2018.g

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup prostora unutar šatora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „Dani Općine Donji Kraljevec 2018.“ (05.05.2018.). Kroz dan se očekuju razna događanja, a u večernjim satima je nastup Aquarium banda i tamburaškog sastava „GAZDE“.

Natječaj se provodi podnošenjem pismene ponude pod sljedećim uvjetima:

1.LOKACIJA, POČETNA CIJENA I OSTALE OBVEZE I UVJETI ZA ZAKUPCA

– šator u kojem će se održavati Dani Općine Donji Kraljevec nalaziti će se na prostoru iza Općine
– šator je ukupne površine 20x35m (700m2), opremljen rasvjetom, pripadajućom binom i setovima klupa
– početna neto cijena zakupa iznosi 4.000,00kn + PDV
– ponuda se mora temeljiti na potpunom opremanju lokacije opremom potrebnom za rad kao i pripremom i usluživanje hrane i pića te čišćenje  od smeća cijele površine na kojoj se održava manifestacija
– predviđeno trajanje manifestacije je od 05.05.2018. od 14h pa do 06.05.2018. do 04h kroz koje vrijeme ponuditelj mora biti u potpunosti opremljen sa opremom, ponudom i uslugom.

Ponuda će se valorizirati kao ekonomski najpovoljnija ponuda u koju ocjenu ulaze ponuđena zakupnina te cijene hrane i pića što je zakupnik dužan dostaviti na ponudbenom listu.

Obveze zakupca na lokaciji:
– Potpuno opremanje prostora opremom (ugostiteljska oprema, poželjna dva šanka, pultovi za posluživanje, najmanje dvije fiskalne blagajne, dovoljan broj hladnjaka za hranu i piće, oprema za pripremanje hrane, ostala potrebna oprema za pružanje ugostiteljskih usluga (stolovi stajaćice i suncobrani za vanjski dio po potrebi)
– Zakupnik mora kroz cijelo vrijeme imati u ponudi dovoljne količine hrane i pića te dovoljan broj osoblja, u protivnom se smatra da ugovor nije uredno ispunjen.
– Zakupnik se obvezuje na čišćenje prostora na kojem se održava manifestacija ( Općina će osigurati kontejner za otpad)
– Zakupcu će na lokaciji biti dostupna električna energija
– Osigurati besplatno do 300 pića (npr. sok, gemišt, piva, voda…) donosiocima ovjerenog kupona od strane organizatora
– Osigurati besplatno piće glazbenim izvođačima prije i nakon koncerta
– Općini Donji Kraljevec kod potpisivanja ugovora dati sredstvo osiguranja ( za uredno ispunjenje ugovora) u obliku bjanko zadužnice na iznos do 10.000 kn ovjerene kod javnog bilježnika
– Zakupnik se obvezuje demontirati svoju opremu i očistiti prostor po završetku manifestacije
– Općina Donji Kraljevec ne odgovara za zakonske propuste koje je počinio zakupnik, niti za njegovu opremu.

2.OPĆE ODREDBE

1.Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sa odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u skladu sa  Zakonom i pripadajućim pravilnicima s područja Republike Hrvatske, a na dan raspisivanja Natječaja nisu imali dugovanja prema Organizatoru.
2.Zakupac je dužan obavljanje ugostiteljske djelatnosti na lokaciji iz ovog Natječaja uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na prostoru zakupa.
3.Zakupac je u cijelosti odgovoran trećim osobama, i u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredaba zakonskih propisa i podzakonskih akata Republike Hrvatske
4.Zakupac jamči za svoje osoblje za koje je isključivo on odgovoran
5.Za slučaj neurednog ispunjenja ugovora i ne pridržavanja uvjeta iz ovog Natječaja, Općina ima pravo naplatiti sredstvo osiguranja.

3.NAČIN PROVOĐENJA NATJEČAJA

Natječaj za zakup provodi se podnošenjem pismene ponude.
Ponuda mora sadržavati:

– Potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog Natječaja  (Privitak 1 )
– Pravne osobe- izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra države gospodarskog subjekta, a obrtnici – izvod iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar države sjedišta obrtnika
– Ponudu sa navedenom zakupninom koju je spreman platiti ( ne manjom od 4.000,00kn neto + PDV)
– Ponudu za sva navedena jela i pića sa izraženim pojedinačnim cijenama (sa PDV-om) kakve će biti na manifestaciji
Ponuda se podnosi u jednom primjerku i dostavlja se osobno ili preporučenom poštom, u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja (kao datum dostave priznaje se poštanski žig) na adresu : Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec. Dan objave ovog natječaja je  21.03.2018.g.
Natjecatelji čije ponude nisu podnesene u roku i/ili koje su nepotpune, odnosno koje ne ispunjavanju uvjete iz natječaja, neće se uzeti u razmatranje.

4.ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I SKLAPANJE UGOVORA

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja će izvršiti Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Najpovoljniji ponuđač odabrati će se temeljem ocjenjivanja ponuda prema ekonomski najpovoljnijoj ponudi.
Otvaranje ponuda nije otvoreno za javnost, a izvršiti će se 28.03.2018.g.  u 10 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec. Odluku o odabiru donosi načelnik na temelju prijedloga povjerenstva o čemu će ponuditelji biti obaviješteni.
Najpovoljniji ponuđač je dužan u roku od tri (3) dana od dana donošenja Odluke o odabiru sa Općinom Donji Kraljevec sklopiti ugovor o zakupu te tada i predati sredstvo osiguranja za uredno ispunjenje ugovora (bjanko zadužnicu) kao i uplatiti ponuđenu zakupninu.

Općina Donji Kraljevec zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedan ponuđač te pravo poništenja Natječaja ili neke od njegovih pojedinačnih točaka bez ikakve obveze prema sudionicima te bez obaveze pojašnjenja svoje odluke.

5.ZA PREGLED LOKACIJE I DODATNE INFORMACIJE UKOLIKO JE POTREBNO; kontaktirati na 040/ 655-126

Općina Donji Kraljevec
Načelnik: Miljenko Horvat

Privitak 1

IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA IZ NATJEČAJA

NARUČITELJ:Općina Donji Kraljevec
PREDMET:Davanje u zakup prostora za ugostiteljsku djelatnost na manifestaciji  „Dani Općine Donji Kraljevec 2018“ (05.05.2018.)
DATUM:

Izjavljujem da smo suglasni sa svim navedenim uvjetima u ovom Natječaju.

Zakupac:

M.P.                                                              _________________________

obrazac:

Natječaj – Dan Općine (word)

 

 

, , , , , , ,