Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec: JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 10. stavka 2.  Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 ) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik”, broj 12/17) i čl. 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec raspisuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec

I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec (u nastavku teksta Savjet mladih).
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Donji Kraljevec.

II.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Donji Kraljevec, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

III.
Savjet mladih ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika, te zamjenike članova.

IV.
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenika temeljem ovog poziva ističu udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupina mora imati najmanje 20 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

V.
Ovlašteni predlagatelji moraju ispuniti Propisani obrazac za svakog kandidat kojeg predlažu
(može se skinuti na stranici Općine Donji Kraljevec www.donjikraljevec.hr, a koji obvezno
sadržava sljedeće:
– naziv i sjedište predlagatelja,
– ime i prezime kandidata (datum rođenja, prebivalište ),
– ime i prezime zamjenika kandidata (datum rođenja, prebivalište),
– obrazloženje prijedloga
– potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.

Rok za podnošenje prijedloga je 10 dana od objave javnog poziva

VI.
Predlagatelj je dužan uz obrazac priložiti:
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva
( presliku osobne iskaznice),

– dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke IV. ovoga poziva ( izvadak iz Registra udruga,  za učenička vijeća potvrda na kojoj se vidi da je izabrana osoba, za studentske zborove izvadak iz Upisnika studentskih organizacija, za pomladke političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija pečat i potpis predsjednika odnosno povjerenika organizacije, a za neformalne skupine mladih popis od 20 članova mladih koji mora biti potpisan od voditelja ili predsjednika skupine čiji potpis mora biti javnobilježnički ovjeren).

V.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec dostavljaju se na adresu:
Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, s naznakom „JAVNI POZIV ZA  KANDIDATURU U SAVJET MLADIH“.

 

dokumenti:

 

javni poziv savjet mladih 2017 (word)

obrazac Savjet mladih (word)

, , ,