Prethodno savjetovanje – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA U Donjem Kraljevcu (Ulica Kralja Tomislava)

 

 

Prethodno savjetovanje – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA U Donjem Kraljevcu (Ulica Kralja Tomislava)
E-4-MV-RA/17 – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA U Donjem Kraljevcu (Ulica Kralja Tomislava)

D.Kraljevec, 09.08.2017.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  – Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Donjem Kraljevcu  (Ulica Kralja Tomislava) , evidencijski broj nabave: C2/17

Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Donjem Kraljevcu  (Ulica Kralja Tomislava) ,

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina@donjikraljevec.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave u EOJN.

Nacrt Dokumentacije o nabavi u nastavku.

Prethodno savjetovanje kralja tomislava 2017 za objavu s dokumentacijom za natječaj

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
KLASA:404-01/17-01/
URBROJ:2109-06-17-01

Evidencijski broj nabave: C2-4/MV-RA/17

DOKUMENTACIJA O NABAVI
Upute ponuditeljima za izradu ponude

Predmet nabave

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Donjem Kraljevcu (Ulica Kralja Tomislava

TEHNIČKI OPIS
Na temelju dogovora sa Investitorom – OPĆINA DONJI KRALJEVEC, posebne geodetske podloge koju koju je izradila tvrtka ”Geo-Gauss” d.o.o. iz Čakovca i posebnih uvjeta nadležnih javnopravnih tijela izrađen je glavni projekt za potrebe rekonstrukcije  nerazvrstanih cesta u naselju Donji Kraljevec ukupne dužine 3,080,42 metara.

Svrha projektiranja prometnica je poboljšanje kvalitete istih, izgradnja biciklističkih traka,povećanja sigurnosti i udobnosti vožnje te prilagođavanje potrebama svih sudionika u prometu.

Zahvat je na katastarskim česticama broj:
postojeći cestovni koridori prometnica:
k.č 5629 ; 4074 ; 4076/1 ; 4166 ; 4474 ; 5617/2 ; 2367 ; 2319/1 ; 2325/19 k.o. Donji Kraljevec
spojevi na postojeće prometnice k.č.5632/2 ; 5631 ; 5614/1 ; 5611/1 ; 4028 k.o. Donji Kraljevec

Čitav zahvat graditi će se prema terminskom planu izvođača i u dogovoru s investitorom po ulicama:

Ulice koje se rekonstruiraju:
1. Gornji kraj
2. Gornji kraj – spoj
3. Cvjetna ulica
4. Ul. Braće Radića
5. Ul. Augusta Šenoe
6. Ul. Kralja Tomislava
7. Frankopanska ulica
8. Kolodvorska ulica

1. Tehnički opis

10.a. Situacija na DOF- K. Tomislava

11.1. Uzdužni presjek – K.Tomislava

 

 

 

 

 

 

 

, , , , , , ,