OBAVIJEST: POREZ NA NEKRETNINE

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Donji Kraljevec, 15.05.2017.

Porez na nekretnine

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1.siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu.

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine.

Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti obrazac u privitku ovog dopisa.

UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE,  OPĆINA DONJI KRALJEVEC ĆE POSTUPITI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, TE ĆE SE UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

Popunjen obrazac  možete dostaviti osobno, e-mail: romana.kovac@donjikraljevec.hr  ili putem pošte na adresu Općine Donji Kraljevec, Jedinstveni upravni odjel, Kolodvorska 52d, Donji Kraljevec najkasnije do 15.06.2017. godine.

Pročelnik: Božena Tizaj

 

DOKUMENTACIJA :

Stambeni_prostor_obrazac_PNE

Poslovni_prostor_obrazac_PNE

Porez na nekretnine – objašnjenje

, , , , , , , ,