SAZVANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Klasa:021-05/17-01/4 Ur.broj:2109-06-17-01 D. Kraljevec, 31.03.2017.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec SAZIVAM 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za SRIJEDU, 5. travanj 2017. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine D.Kraljevec unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”  ,
2. Usvajanje Izvješća o poslovanju
a) Dječjeg vrtića „Ftiček”  ,
b) Centra dr. Rudolfa Steinera  ,

3. Izvršenje Proračuna do 31.12.2016. godine  ,
a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.  ,
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2016.g.  ,
c) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2016.g.  ,
d) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture  ,Općine Donji Kraljevec za 2016.g.  ,
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine D.Kraljevec u 2016.g.  ,
f) Prijedlog odluke o utvrđivanju rezultata i raspodjeli rezultata, te pokriću manjka  ,

4.Prijedlog odluke o općinskim porezima  ,

5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Donji Kraljevec  ,

6.Prijedlog odluke o izradi VI. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec  ,

7.Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu  ,

8.Godišnji plan davanja koncesija u 2017.g.  ,

9.Prijedlog odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Donji Kraljevec i službenu zabilježbu o ažuriranju Plana ZIS  ,

10.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec u 2015. g. i 2016.g. i Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2015.g. i 2016.g.  ,

11.Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija  ,

12.Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom javne rasvjete na području Općine Donji Kraljevec  ,

13.Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom javnih zgrada na području Općine Donji Kraljevec  ,

14.Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Donji Kraljevec  ,

15.Prijedlog odluke o pristupanju Udruzi općina Republike Hrvatske  ,

16.Prijedlog odluke o povratu sredstava tvrtki Toni d.o.o.  ,

17.Ostala pitanja, prijedlozi i informacije

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenicu načelnika, gđu. Snježanu Pongrac,
c) direktora Međimurskih Vaoda, gosp. Vladimira Topolnjaka
d) ravnateljicu dječjeg vrtića „Ftiček”, gđu. Irenu Čevizović.
e) ravnateljicu Centra dr. Rudolfa Steinera, gđu. Dijanu Posavec,
f) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik OV: Zoran Strahija, v.r.

, , , , , , , , , , , ,