OPĆINA DONJI KRALJEVEC – JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
KLASA: 340-01/17-01/1
URBROJ:2109-06-17-01

Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Općina Donji Kraljevec objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Donji Kraljevec, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na administrativnom području Općine Donji Kraljevec, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem predmetnih nerazvrstanih cesta o započinjanju postupka evidentiranja u katastar i zemljišnu knjigu. Nerazvrstane ceste u vlasništvu Općine Donji Kraljevec:

 • k.o. Donji Pustakovec, k.č. 952, nerazvrstana cesta u naselju Donji Pustakovec
 • k.o. Donji Pustakovec, k.č. 500, 498/1, nerazvrstana cesta u naselju Donji Pustakovec
 • k.o. Donji Pustakovec, k.č. 428, nerazvrstana cesta u naselju Donji Pustakovec
 • k.o. Donji Pustakovec, k.č. 615, nerazvrstana cesta u naselju Donji Pustakovec
 • k.o. Donji Pustakovec, k.č. 499, 486, 484, 457, 455, 497 460, nerazvrstana cesta u naselju Donji Pustakovec
 • k.o. Sveti Juraj u Trnju, k.č. 124/5, nerazvrstana cesta u naselju Sveti Juraj u Trnju
 • k.o. Sveti Juraj u Trnju, k.č. 463, 457/4, 449/3, 447, nerazvrstana cesta u naselju Sveti Juraj u Trnju
 • k.o. Sveti Juraj u Trnju, k.č. 476, nerazvrstana cesta u naselju Sveti Juraj u Trnju. Nositelji stvarnih prava na katastarskim česticama, koje graniče sa zemljištima predmetnih cesta, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 18. siječnja 2017., u prostorijama poduzeća Geo-Gauss d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 1, Čakovec, od 12 do 15 sati.
 •     Općinski načelnik
 •   Općina Donji Kraljevec
 •                                                                         ________________________________
 • Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Josip Puklavec, mag. ing. geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 18, GEO-GAUSS d.o.o., Čakovec, Ulica hrvatskih branitelja 1. Predstavnici Općine Donji Kraljevec će obilježiti granice zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene. Datum započinjanja radova: 21.11.2016.

cestica

, , , , , ,