JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
NAČELNIK

KLASA: 402-08/17-01/4
URBROJ: 2109-06-17-01
Donji Kraljevec, 25.01 2017. godine

Temeljem članka 15. i 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 18/2015.) načelnik Općine Donji Kraljevec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI                                                                       

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 515.000,00 kn.

– Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn a najveći iznos je 50.000,00 kn.

– Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u 2017. godini (u daljnjem tekstu Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu udruge) koje djeluju na području Općine Donji Kraljevec u slijedećim prioritetnim područjima i to sport, kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, poljoprivrede, zaštite okoliša, povećanje turističke ponude.

UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN br. 74/14.) i upisane u Registar neprofitnih organizacija čije je primarno djelovanje usmjereno na područje Općine Donji Kraljevec. Jedna udruga može prijaviti najviše dva (2) projekta. Prijave na natječaj razmatrati će se isključivo ako udruga udovoljava slijedećim uvjetima:
– upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
– upisana u Registar neprofitnih organizacija;
– registrirana kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (OCD);
– primarno područje djelovanja usmjereno je na području Općine Donji Kraljevec;
– iz statuta je vidljiva opredijeljenost za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
– program/projekt/inicijativa, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
– su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine, odnosno odluka o dodjeli sredstava;
– nemaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Općini, odnosno proračunu Općine;
– se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
– imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
– imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
– imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.

Osim navedenih uvjeta, dodatnu vrijednost prijave predstavlja ako udruge:
– primjenjuju sustav osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;
– uključuju volonterski rad, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;
– umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

PRAVO PRIJAVE NEMAJU
– Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.
– Udruge koje se financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, itd.), vjerske i političke organizacije.
– Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,

PROJEKTI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA NATJEČAJ

– projekti usmjereni na političke i vjerske ciljeve i aktivnosti;
– projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora;
– projekti koji su isključivo utemeljeni na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata;
– projekti čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom;
– projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima udruge.

PODRUČJA AKTIVNOSTI PROJEKATA
Projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koji se provode pretežito na području Općine Donji Kraljevec, smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

KRITERIJI ZA OCJENU PROJEKATA ocjenjivanje uzima u obzir slijedeće kriterije:

Prilikom razmatranja ocjene prijavljenih projekata za financiranje, Povjerenstvo za
– usklađenost s mjerama u područjima općinskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
– usmjerenost prema potrebama građana/korisnika,
– provođenje projektnih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s građanima/korisnicima,
– uključivanje korisnika u razvoj i praćenje projekta,
– razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima,
– uključivanje volontera u projektne aktivnosti,
– nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema,
– sudjelovanje organizacija civilnog društva u manifestacijama kojima su (su)organizatori Općina Donji Kraljevec.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti:
– koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
– koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnike,
-koje podnositelji projekta provode u suradnji s srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama.

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:
– popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu projekta
– popunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna projekta
– životopis voditelja/voditeljice projekta,
– potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu ukoliko udruga prijavljuje projekt u partnerstvu,
– Preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja i partnera

VAŽNO: Ovaj prilog udruga nije dužna dostavljati ukoliko se Statut može preuzeti na web stranici Registra udruga u Republici Hrvatskoj

– izjava o eventualnom sufinanciranju projekta udruge iz javnih izvora (proračuna jedinica lokalne ili područne samouprave, državnog proračuna, iz sredstava dodijeljenih temeljem natječaja ministarstava i drugih tijela javne vlasti odnosno iz sredstava fondova Europske unije) kojom se izjavljuje da je udruga dobila ili nije dobila financijska sredstva odnosno da se natjecala za navedena sredstva, a postupak ocjenjivanja programa ili projekta je još u tijeku (Obrazac 4),
– preslika rješenja o upisa u Registar udruga na stariji od 3 mjeseca, ili preslika prijave upisa u Registar udruga vezano uz ispunjavanje obveze o usklađenju statuta udruge s Zakonom o udrugama,

VAŽNO: Ovaj prilog udruga nije dužna dostavljati ukoliko je udruga registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske, a isti podatak vidljiv uvidom u Registar )

-Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju VAŽNO: Ovaj prilog udruga nije dužna dostavljati ukoliko je navedeno izvješće objavljeno u Registru neprofitnih organizacija b) neprofitne organizacije koje su donijele odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva dužne su dostaviti presliku godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu.

a) neprofitne organizacije – obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva, neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo tri ili manje godina te neprofitne organizacije koje udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, ali su se odlučile za vođenje dvojnog knjigovodstva, dužne su dostaviti godišnje financijsko izvješće o primicima i izdacima za 2016. godinu (obrazac G-PR-IZ-NPF)

Potvrda Porezne uprave o stanju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan poziv do datuma dostave projektnog prijedloga (sukladno čl.5.st.3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekat od interesa za opće dobro koje provode udruge).

Prijava može sadržavati:

– pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama, udrugama i jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave u provedbi prijavljenog projekta,
– pisma preporuke (npr. ministarstava, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora),
-zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta.

NAČIN PRIJAVE PROJEKTA
Udruge svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima popunjenim na računalu. Obrazac se popunjava oblikom slova ariel, font 11.Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se zasebno za svaki projekt u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva udruge i napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“. Pisane prijave se dostavljaju poštom, na adresu Općina Donji Kraljevec, Jedinstveni upravni odjel, Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec ili se predaju neposredno u pisarnici Općine Donji Kraljevec.

2.Sva pitanja u vezi s ovim Javnim natječajem mogu se postaviti na mail adresu opcina@donjikraljevec.hr najkasnije do 5 dana prije isteka roka za predaju prijava određenog ovim Javnim natječajem. Sva pitanja i odgovori biti će javno objavljeni.

3.Obrazac za prijavu možete dobiti na internet stranici Općine Donji Kraljevec, www.donjikraljevec.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec, Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D.

4.Udruge moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca opisa programa ili projekta

5.Prijava na natječaj mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke VII. ovog Javnog natječaja.

6.ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog ovim javnim natječajem, nepotpune ponude, ponude podnositelja prijave koji nisu uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine, odnosno odluka o dodjeli sredstava, ponude podnositelja prijave koje imaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Općini, odnosno proračunu Općine, te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o radu udruge za 2015. godinu.

7.U slučaju da tijekom 2016. godine, udruga nije dostavila cjelovito izvješće o radu udruge za 2015. godinu, dužna ga je dostaviti u roku ostavljenom za prijavu na natječaj.

8.Rok za prijavu na poziv je 27. veljače 2017. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja dana koji je naznačen kao rok za prijavu na poziv U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijma

9.POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Ocjenu kvalitete zaprimljenih projekata provodi Povjerenstvo za ocjenjivanje i o istome sastavlja zapisnik.Svaka udruga čiji je projekt ocjenjivan dobit će obrazloženje ocjene svog projekta/programa u pisanom obliku.

10.Obavijest o rezultatima natječaja – projektima koji će biti financirani u 2017. godini bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Općine Donji Kraljevec (www.donjikraljevec.hr) i na oglasnoj ploči Općine Donji Kraljevecu roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata za dodjelu financijske potpore.

11.Zapisnik Povjerenstva za ocjenjivanje o ocjeni kvalitete zaprimljenih projekata dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu radi utvrđivanja odluke o financiranju projekata.

12.Prijave projekata koje ne udovoljavaju administrativnim – formalnim uvjetima natječaja (dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja ili su podnijete protivno uvjetima natječaja, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju) neće se razmatrati, o čemu će udruge biti posebno obaviještene. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete iz Natječaja zadatak je Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu Jedinstveni upravni odjel).

VAŽNA NAPOMENA:

– Udruge kojima se odobri (su)financiranje projekata bit će obvezne sklopiti ugovor s Općinom Donji Kraljevec o provođenju projekta, kojim će se osobito definirati iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze. Ugovore o financijskoj potpori s Općinom Donji Kraljevec udruge su obvezne potpisati najkasnije u roku od 30 dana do dana objave obavijesti o rezultatima natječaja. Obrazac prijave je sastavni dio ugovora. Ako ovlaštena osoba udruge ne pristupi potpisivanju ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga odustala od ostvarivanja potpore. Udruge kojima će biti odobrena financijska sredstva temeljem ovog Javnog natječaja, prije samog potpisivanja Ugovora trebat će dostaviti uvjerenje iz kojeg je vidljivo da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom.

PRAVO PRIGOVORA
Prigovor se podnosi načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru projekta.

– O prigovoru odlučuje načelnik.
– Udruga koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku o odabiru projekta i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovim Natječajem i Pravilnikom.

PONIŠTENJE NATJEČAJA
Postupak dodjele financijskih potpora za sufinanciranje projekata udruga provodi se sukladno uvjetima i na način utvrđen Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 18/2015.)
– Općina Donji Kraljevec zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava projekata na natječaj.

NAČELNIK: Miljenko Horvat

Dokumenti:

Obrazac opisa programa ili projekta 2017

Obrazac opisa programa ili projekta 2017, za objavu

Javni natječaj 2017

Javni natječaj 2017


Godišnji plan natječaja za financiranje programa udruga za 2017. godinu

Godišnji plan natječaja za financiranje programa udruga za 2017. godinu


Izvještaj projekta za objavu

Izvještaj projekta za objavu


JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017 uvodni tekst

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017 uvodni tekst


Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2017

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2017


Obrazac izjave o partnerstvu 2017 za objavu

Obrazac izjave o partnerstvu 2017 za objavu


Obrazac proračuna novi 2017 za objavu

Obrazac proračuna novi 2017

Obrazac proračuna novi 2017 za objavu (zip datoteka)


 

Obrazac za procjenu kvalitete prijave 2017 za objavu

Obrazac za procjenu kvalitete prijave 2017 za objavu


Pravilnik – UDRUGE 2015

Pravilnik – UDRUGE 2015


Prijedlog Ugovora o financiranju programa udruga u 2017. godini

Prijedlog Ugovora o financiranju programa udruga u 2017. godini


Uputa za prijavitelje 2017

Uputa za prijavitelje 2017

, , , , , , , , , , , ,