ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

2016. godina

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13) i Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/16), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 22. sjednici održanoj 23.11.2016. godine donosi:
ODLUKU o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

v_id_ppuo_dkraljevec_odluka_-za-objavu-23-11-2016
V. izmjene i dopune PPUO Donji Kraljevec
(Sl.gl.Međ.žup.br. 3/04, ispr.11/04, 10/06, 12/08, 9/11 i 20/13 )

II. Tekstualni dio plana – Odredbe za provođenje – sve odredbe

v_id_ppuo_dkraljevec_2016_sveodredbena2011_jr-sve-s-izmjenama-2016

Grb Donji Kraljevec

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 22. sjednici održanoj 23.11.2016.g. donijelo je ODLUKU o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec

odluka-o-prodaji-nekretnine-dk-i-hodosan-2016

Grb Donji Kraljevec

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) , članka 1.st.5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i članka 32. Statuta Općine  Donji Kraljevec  („Službeni glasnik Međimurske županije“  6/13, 10/13), Općinsko vijeće Općine  Donji Kraljevec  na 22.sjednici održanoj 23.11.2016. godine donijelo je
ODLUKU o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu općine Donji Kraljevec na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro (udruge Općine Donji Kraljevec)

odluke-o-kriterijima-za-poslovne-prostore2016

Grb Donji Kraljevec
Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13) i Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova  bagatelne vrijednosti KLASA:  406-01/15-01/3, URBROJ: 2109-06-15-01, od 04.02.2015., općinsko vijeće  općine Donji Kraljevec na svojoj 22.sjednici održanoj dana 23.11.2016. donosi ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

prijedlog-vijecu-ciscenje-snijega-2016

Grb Donji Kraljevec

Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec, /Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec donosi slijedeći ZAKLJUČAK – Prijedlog Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu ili pod upravom Općine Donji Kraljevec na privremeno korištenje upućuje se Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec na donošenje.

zakljucak-nacelnika-za-zakup-posl-prostora-udrugama-2016-za-privremeno-koristenje

Grb Donji Kraljevec
Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec, /Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec donosi slijedeći ZAKLJUČAK – Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Općine Donji Kraljevec na korištenje udrugama upućuje se Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec na donošenje.

zakljucak-nacelnika-za-zakup-posl-prostora-udrugama-2016

Grb Donji Kraljevec
Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13) i Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/16), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 22. sjednici održanoj 23.11.2016. godine donosi:
ODLUKU o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

v_id_ppuo_dkraljevec_odluka_-za-objavu-23-11-2016

, , , , , , , , , , , ,