ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC sa 23. sjednice OV

 

Na temelju članka 22. do 40. Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 23. sjednici održanoj 16. prosinca 2016. donosi
PRORAČUN OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu

proracun-2017-godina

Grb Donji Kraljevec_m

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2017

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.
Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14/ i 115/15).
OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019. GODINE

obrazlozenje-proracuna-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Ne temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12) i i Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13) , Općinsko vijeće općine Donji Kraljevec na  23.  sjednici održanoj 16.prosinca 2016. godine, donosi ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2017. godinu
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2017

odluka-o-izvrsavanju-proracuna-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14 I 99/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 23. sjednici održanoj 16.12.2016, donosi PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA 2017. GODINU

program-javnih-potreba-u-socijalnoj-zastiti-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 23. Sjednici održanoj 16.12.2016. donosi
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2017. GODINU

program-javnih-potreba-u-sportu-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 38/09) i i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 06/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 23. Sjednici održanoj 16.12.2016 donosi
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2017. GODINU

program-javnih-potreba-u-kulturi-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 23. sjednici održanoj dana 16.12.2016. donosi 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 01.01.2016.-.31.12.2016. godine

Rebalans 2016. godina

rebalans-2016-godina

Grb Donji Kraljevec_m

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2016. GODINU
U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, tj. potrebe povećanja, ali i mogućnosti smanjenja pozicija rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. U izmjene i dopune proračuna uključuje se i rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine.

BILJEŠKE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

biljeske-uz-izmjene-i-dopune-proracuna

Grb Donji Kraljevec_m

12 mj.2016. god.

, , , , , , , , , , , ,