OV Donji Kraljevec: ODLUKA O PRIHVAĆANJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 2015-2020

Na temelju članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/13 i 10/13 Općinsko vijeće Donji Kraljevec na 23. sjednici održanoj 16.12.2016.g. donijelo je

ODLUKU O PRIHVAĆANJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 2015-2020
Članak 1.
Prihvaća se Strategija razvoja Općine Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2015-2020, koju je izradio ovlašteni izrađivač Tetida d.o.o., Zagrebačka 89, Varaždin.

Članak 2.
Izvornik Strategije razvoja Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2015-2020 čuva Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Kraljevec, a objavit će se i na Internet stranici Općine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC
Klasa:021-05/16-01/27
Ur. Broj:2109-06-16-01
Donji Kraljevec, 16.12.2016.

PREDSJEDNIK OV:Zoran Strahija

strategija_122016

STRATEGIJA RAZVOJA OPCINE DONJI KRALJEVEC

, , , , , , , , , ,