KOMUNALNO REDARSTVO: OBAVIJEST -vlasnicima i posjednicima poljoprivrednih zemljišta-

Grb Donji Kraljevec_mMEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
D.Kraljevec, 16.11.2016.g
Poljokomunalni redar

OBAVIJEST  -vlasnicima i posjednicima poljoprivrednih zemljišta-

Obavještavaju  se vlasnici i posjednici poljoprivrednih zemljišta da odstrane granje i višegodišnje raslinje koje se nalazi pokraj poljskih puteva i smanjuje prohodnost, te ih formira tako da ne ometaju promet .
Prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta oranjem molimo da se ne preoravaju poljski putevi , nanosi zemlja na njih te ih se na bilo koji drugi način degradira .
Nepridržavanje ovih mjera regulirano je Odlukom o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta , i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (čl.11.,12.,13.,14., 15.) .

III.MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su u cilju uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina stalno poduzimati sljedeće mjere:
– uređivanje živica i međa,
– održavanje poljskih putova,
– uređivanje i održavanje kanala,
– sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
– održavanje vjetrobranskih pojaseva.

Članak 12.

Živice se održavaju na način da se spriječi njihovo nekontrolirano obrastanje i zasjenjivanje susjednog zemljišta, te da se ne umanji njihova vrijednost u sveukupnom prirodnom sustavu i na području estetike krajolika.

Članak 13.

Općina Donji Kraljevec dužna je održavati poljske putove na svom području.
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do degradacije postojećeg stanja poljskih putova, sužavanja putova ili smanjivanja njihove prohodnosti.

Članak 14.
Udaljenost živica i ograda uz poljoprivredno zemljište mora biti dovoljna da se nesmetano obavlja poljoprivredna proizvodnja na susjednim parcelama i da se spriječi zasjenjivanje susjednih parcela.
Pojedinačna stabla, odnosno trajni nasadi, sade se, ovisno o njihovom habitusu, na dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela, da ne zasjenjuju susjedno zemljište.

 

IV.NADZOR

Članak 15.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja poljoprivredni redar.
O utvrđenom stanju i poduzetim mjerama, poljoprivredni redar dužan je redovito izvještavati poljoprivrednu inspekciju.

Poljokomunalni redar:Robert Balent

put_01 put_02

, , , , , , , , , , , ,