JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Na temelju članka 10. stavka 2.  Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 ) i članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik”, broj 9/08) i čl. 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec

I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec (u nastavku teksta Savjet mladih).
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Donji Kraljevec.

II.
Savjet mladih broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Donji Kraljevec, u dobi od 15 do 30 godina.
Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na vrijeme od tri godine.
III.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih.
IV.
Prijedlozi kandidata za članove savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:
– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
– podaci o kandidatu ( ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ),
– obrazloženje prijedloga
– potpis ovlaštenog predlagatelja.

Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Općine Donji Kraljevec www.donjikraljevec.hr  ili se može podići u prostorijama Općine Donji Kraljevec.
Predlagatelj je dužan uz obrazac priložiti:
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva
( presliku osobne iskaznice),

– dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva ( izvadak iz Registra udruga,  za učenička vijeća potvrda na kojoj se vidi da je izabrana osoba, za studentske zborove izvadak iz Upisnika studentskih organizacija, za pomladke političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija pečat i potpis predsjednika odnosno povjerenika organizacije, a za neformalne skupine mladih popis od 20 članova mladih koji mora biti potpisan od voditelja ili predsjednika skupine čiji potpis mora biti javnobilježnički ovjeren).

V.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec dostavljaju se na adresu:
Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d.
„ Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec“, najkasnije 15 dana od dana objave javnog poziva u lokalnom tjednom tisku.
Klasa:021-05/16-01/23
Ur.broj:2109-06-16-01
D. Kraljevec, 23.11.2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zoran Strahija

 

dokumenti:

javni-poziv-savjet-mladih (word)

obrazac-savjet-mladih (word)

grb opcine donji kraljevec

, , , , , , , , ,