PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 104. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Zaključka načelnika Općine Donji Kraljevec, Klasa: 350-02/16-01/2, Urbroj: 2109-06-16-90 od 30.09.2016. godine objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11 i 20/13)

  1. Ponovna javna rasprava će trajati od 11.10.2016. do 18.10.2016.
  2. Javni uvid u Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11 i 20/13) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji Kraljevec svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Donji Kraljevec
  3. Javno izlaganje Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11 i 20/13) organizirat će se u prostorijama Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji Kraljevec i to 11.10.2016. godine u 11,00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom ponovne javne rasprave, zaključno sa 18.10.2016. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji KraljevecPrijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.KLASA:350-02/16-01/2Donji Kraljevec,30.09.2016.
  • URBROJ:2109-06-16-91

dokumenti u pdf formatu:

v_id_ppuo_dkraljevec_tekst_2016_pjr

v_id_ppuo_dkraljevec_sazetak_za_javnost_2016_pjr

v_id_ppuo_dkraljevec_obrazlozenje_2016_pjr

v_id_ppuo_dkraljevec_2016_sveodredbena2011_prj

evidencija_v_id_ppuo_donji_kraljevec_pjr

 

04_v_izmjenad_kraljevec_2016_pjr_pustakovec

04_v_izmjenad_kraljevec_2016_pjr_palinovec

04_v_izmjenad_kraljevec_2016_pjr_hodosan

04_v_izmjenad_kraljevec_2016_pjr_dkraljevec

04_v_izmjenad_kraljevec_2016_pjr_dhrascan

03_izmjenad_kraljevec_2016_pjr

02_infrastruktura_v_id_d_kraljevec_2016_pjr

1_namjena_izmjenad_kraljevec_2016_pjr

V_PPUO

 

 

, , , , , , , , , , , ,