Dječji vrtić”Ftiček”Donji Kraljevec- objava javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice vrtića i natječaja za čistačicu

DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK”
ČAKOVEČKA 7/1
DONJI KRALJEVEC

KLASA:601-01/15-01/01
URBROJ:2109-79-15-03

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec je na svojoj 19.sjednici održanoj 24.04.2015.god.temeljem čl.37.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN10/97, 107/07, 94/13) i čl.30. Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec,te čl.40.i čl..41. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99 i 35/08), donijelo
ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice vrtića-pola radnog vremena

(natječaj je otvoren od 04.05.2015. do 12.05.2015.)

NATJECAJ_1

1.RAVNATELJ-1 izvršitelj m/ž -rad na pola radnog vremena

UVJETI:  -prema važećem Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
-prema Statutu vrtića
-prema važećem Zakonu o ustanovama

Za ravnatelja/ice dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
-životopis
-dokaz o radnom iskustvu
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-dokaz o položenom stručnom ispitu-prema Pravilniku o načinu i uvjetima
polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću   (NN133/97 i 4/98)-za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi  zasnovali nakon 18.12.1997.
-domovnicu
-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:Dječji vrtić “Ftiček” ,Čakovečka 7/1, 40320 Donji Kraljevec-za natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Zoran Strahija

U Donjem Kraljevcu,24.04.2015.

689_8988

DJEČJI VRTIĆ”FTIČEK”
DONJI KRALJEVEC
Čakovečka 7/1

KLASA:601-01/15-01/01
URBROJ:2109-79-15-02

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček” Donji Kraljevec je na svojoj 19.sjednici održanoj 24.04.2015.god. temeljem čl.26.,st.1.,2. i 3.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) i čl.26.st12.Statuta Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec donijelo

ODLUKU o raspisivanju vrtic_m na određeno radno vrijeme

(natječaj je otvoren od 28.04.2015.do 06.05.2015.)

NATJECAJ_2

1.Čistačica:1 izvršitelj m/ž-rad na određeno nepuno radno vrijeme-4sata dnevno (od 16.05.2015.do povratka radnice s bolovanja,a najduže do 30.06 2015.)
Uvjeti: -NSS-prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) i
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika,te vrsti stručne spreme ostalih  radnika u dječjem vrtiću (NN33/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
-svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
-domovnicu
-uvjerenje o nekažnjavanju

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu :

Dječji vrtić “Ftiček”,Čakovečka 7/1,40320 Donji Kraljevec -za natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:ZORAN STRAHIJA

U Donjem Kraljevcu,24.04.2015.

,