OPĆINA DONJI KRALJEVEC: NATJEČAJ za prijem u službu za obavljanje komunalnih poslova na neodređeno vrijeme

Grb Donji KraljevecNa temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),  pročelnik JUO Općine Donji Kraljevec raspisuje

NATJEČAJ za prijem u službu za obavljanje komunalnih poslova  na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica  (opširnije – WORD DOKUMENT)

 

Opis poslova:
– Uređenje javnih zelenih površina (metenje, grabljanje, košnja parkova i groblja, obrezivanje drveća, živica i sl.)
– Uređenje javnih prometnih površina (metenje, čišćenje slivnika) i ostali radovi po odluci komunalnog redara, pročelnika ili načelnika.
Javne zelene površine su: parkovi, dječja igrališta i sl.
Komunalni radnik se prima u službu na neodređeno vrijeme sa trajanjem probnog rada od 3 mjeseca. Ukoliko komunalni radnik ne zadovolji na probnom radu otkazuje mu se služba.

543_4385foto: iz arhive

Podaci o plaći:
Za radno mjesto Komunalni radnik utvrđen je koeficijent složenosti poslova 1,02 (Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 20/10).
Za sva radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec utvrđuje se jedinstvena osnovica koja iznosi 4.100,00 kn brutto (prema Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br.  8/2013 ).
Osnovnu plaću službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kraljevec čini umnožak osnovice i pripadajućeg koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik, raspoređen, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje, provjeru praktičnih znanja i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (važeće osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje s testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz navedenih pravnih izvora. Svaki kandidat može dobiti maksimalno  10 bodova, odnosno maksimalno 4 bodova na pisanom dijelu te maksimalno 6 bodova na provjeri praktičnih znanja. Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji su ostvarili najmanje 50% od zbroja bodova pisanog testiranja i provjere praktičnih znanja.
Ukupan rezultat prethodne provjere znanja i sposobnosti čini zbroj bodova ostvarenih na pisanom testiranju, provjeri praktičnih znanja i intervjuu.

Pravni izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje:
1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) – 2 pitanja, svaki odgovor nosi 1 bod
2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) – 2 pitanja, svaki odgovor nosi 1 bod,
Na prethodnoj provjeri znanja nije dopušteno korištenje literature i zabilješki. Također, nije dopušteno napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju drugih kandidata. Mobiteli moraju biti isključeni.
Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti na ovom dijelu testiranja je 4. Pisano testiranje traje 30 minuta.

Provjera praktičnih znanja obavlja se korištenjem strojeva i uređaja za održavanje javnih površina:
1.Kosilica
2.Trimer
3.Motorna pila

Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti na ovom dijelu testiranja je 6. Provjera praktičnih znanja traje 30 minuta.

Intervju
Kroz intervju s kandidatima utvrditi će se snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova po svakoj točci te se na kraju izračunava prosječna ocjena bez decimala.

Kandidati će putem web stranice Općine Donji Kraljevec www.donjikraljevec.hr  te oglasne ploče Općine Donji Kraljevec biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja testiranja i to najmanje 5 dana prije održavanja istog.

opis poslova komunalni radnik 2015

, ,