ODRŽANA 3. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DONJEG MEĐIMURJA

Dana 17.11.2014. godine održana je Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja i donosimo njezine zaključke:

  1. Ukoliko neko domaćinstvo promjeni mišljenje i odluči se za kompostiranje sukladno navedenim člancima  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (č44. i č9.1), treba se javiti u PRE-KOM i mi ćemo provjeriti kompostište, i ako zadovoljava navedene uvjete u članku 9 stavku 1 Zakona to zapisnički konstatirati  i  preuzeti smeđu kantu od korisnika. Natrag se neće preuzimati kante od korisnika koji nemaju zadovoljavajuće kompostište.
  2. Domaćinstva koja imaju studenta koji studira u Zagrebu ili dalje uvodi se popust od 20%. Za odobrenje popusta domaćinstvo treba dostaviti fotokopiju nekog dokumenta o upisu studenta (potvrdu fakulteta, kopija indeksa ili sl.)
  3. Dogovoreno je da se uputi dopis od strane PRE-KOM i JLS prema Ministarstvu socijalne skrbi, da reguliraju plaćanje usluge iz socijalne pomoći kako se radi o higijeni u naseljima gdje žive Romi.
  4. Sa početkom 2015. PRE-KOM će krenuti sa pilot projektom evidentiranja odvezenog otpada prema volumenu. Želja nam je da se donošenjem Vladine uredbe o otpadu napravi novi obračun usluge kako bi barem malim iznosima dodatnog popusta nagradili domaćinstva koja odvajaju otpad. Sam broj odvoza revidirati će se prema uredbi vlade i dogovoru Savjeta. Uredba Vlade očekuje se do polovine 2015. godine.
  5. Početkom rada kompostane veće količine granja od domaćinstva sezonski će se preuzimati po 5 kn/m3 u periodu 01.03-30.04 i 15.09.-15.11.
  6. Domaćinstva koja neće koristiti uslugu biorazgradivog otpada neće moći predavati granje u sklopu glomaznog otpada.
  7. Nakon početka korištenja nove usluge, do polovice 2015 godine napraviti će se analiza dali se jednočlanim domaćinstvima može odobriti dodatni popust od 5 do 10%.

Pozivamo domaćinstva koja imaju studente da dostave neki dokument o upisu studenta kako bi ostvarili pravo na 20% popusta

,